Villkor för fristående barnomsorg

Driver du förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa villkor. Här beskriver vi viktiga lagkrav, regler och skyldigheter för dig som huvudman.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Göteborgs Stads regler för fristående barnomsorg

Nedan hittar du bland annat regler för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen. 

Göteborgs Stads regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg

Regler för fristående friliggande fritidshem i Göteborgs Stad

Starta barnomsorg och skola steg för steg

Lagkrav

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns beskrivna i lagar, föreskrifter och regler som är aktuella för den verksamhet du ska bedriva, exempelvis skollagen och läroplaner.

Nyanställda rektorer måste gå utbildning

Alla rektorer som nyanställs i förskolan måste gå den statligt reglerade befattningsutbildningen för rektorer.

Läroplan för förskolan

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, gäller sedan 1 juli 2019.

Barnkonventionen är svensk lag

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som vill starta fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. Det innebär att förskolenämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.

De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte förskolenämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Ägar- och ledningsprövning

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

  1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom

  • den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Handläggning av ansökan

Läs mer på Ansökan om att starta eller förändra fristående barnomsorg.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående barnomsorg

Avgiften för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola är 25 000 kronor. För den som ansöker om en förändring av ett befintligt godkännande är avgiften 18 000 kronor. Förändring kan vara till exempel utökning (utöver 10 procent av beviljat barnantal) eller byte av huvudman.

Ansökan om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Här ansöker du om att starta eller förändra fristående barnomsorg.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till förskoleförvaltningen inom en månad efter förändringen. (Observera att anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen inte omfattas av någon avgift.)

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Skicka din anmälan till:

Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen         
Box 1116
​405 23 Göteborg

eller via e-post till: forskola@forskola.goteborg.se

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Kommunen gör tillsyn över de fristående verksamheterna så att huvudmännen lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner.

Tillsyn av fristående verksamheter

Vill du ha råd och vägledning?

Du kan kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn om du behöver råd och stöd när du vill starta en verksamhet. Se kontaktuppgifter i kontaktkort nedan.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Här kan du se vilka ersättningsbelopp som gäller