Ansök om tilläggsbelopp inom barnomsorgen

Här kan du som företräder fristående förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ansöka om tilläggsbelopp för barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

”Utbildningen i förskolan ska anpassas till alla barn. Barn i behov av särskilt stöd ska få stöd som är utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generellt god kvalitet i förskolan det viktigaste. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” Ur Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskolan.

Rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver (Lpfö 18).

Av förarbetena till skollagen framgår att en fristående förskola inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet barn. Den fristående förskolan ska på samma sätt som en kommunal förskola kunna anpassa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till barnens behov och förutsättningar. Utifrån den grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående förskola extra resurser tilldelas för ett barn vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser om barnet hade gått i hemkommunens förskola (jfr prop. 2008/09:171 s. 42).

Grundbelopp

Grundbeloppet inkluderar socioekonomiskt baserad ersättning och avser ersättning för:

 • Omsorg och pedagogisk verksamhet
 • Pedagogiskt material och utrustning
 • Måltider
 • Administration
 • Mervärdesskatt
 • Lokalkostnader.

(Fristående förskola enligt 8 kap.22 § skollagen 2010:800)

I grundbeloppet ingår bland annat kostnader för personal, ledning och stimulans till barn, kompetensutveckling samt pedagogiskt material och utrustning som används i utbildningen.

Ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den endast ges om tilläggsbelopp beviljas. Huvudmannen kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de stödåtgärder som kan ligga till grund för tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Näst intill alla barns behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet (HFD 2012 ref. 46).

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd (Lpfö 18).

Förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för barn i behov av mer ledning och stimulans ingår i grundbeloppet.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd ska få detta utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med tillfälligt särskilt stöd menas insatser under begränsad tid.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska enligt 8 kap. 23 § första stycket skollagen (2010:800) lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.  Det är förskolan som ska visa att förutsättningarna för rätt till tilläggsbelopp är uppfyllda, vilket innebär att det ställs stora krav på förskolans utredning.

Med tilläggsbelopp avses enligt 14 kap. 8 § första stycket skolförordningen (2011:185) ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn med stora inlärningssvårigheter. 

Tilläggsbeloppet är till för barn med:

 • fysiska funktionsvariationer och/eller nedsatta funktioner på grund av medicinska skäl
 • stora inlärningssvårigheter.

För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära, krävs att stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är frekventa och kontinuerliga.

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära insatser och som

 • är folkbokförda i Göteborgs stad
 • är inskrivna i en fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg som är belägen i Göteborgs stad eller i en annan kommun.

Efter samråd med vårdnadshavare ansöker förskolor som bedrivs i Göteborgs Stad om tilläggsbelopp. Det är ansvarig rektor som ska göra ansökan. Ansökningar och bilagor är allmänna handlingar. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Samtycke ska inhämtas från barnets vårdnadshavare inför ansökan om tilläggsbelopp.

Om förskolan har tillgång till intyg från läkare, logoped, psykolog eller liknande ska dessa bifogas i sin helhet. All annan skriftlig information som biläggs ansökan, till exempel pedagogiska kartläggningar, ska vara undertecknade av vårdnadshavare. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen klart visa att barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd (HFD 2012 ref. 46). 

Mejla undertecknad ansökan och bilagor till: diariet.forskola@forskola.goteborg.se. Alternativt skicka komplett ansökan via post till:

Förskoleförvaltningen
Tilläggsbelopp
Box 1116
405 23 Göteborg

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under terminen, men eftersom tilläggsbelopp inte beviljas retroaktivt vill vi uppmuntra er till att skicka in ansökningar gällande vårterminen i november och ansökningar gällande höstterminen i maj.

Handläggning

Handläggningstiden för en komplett ansökan är vanligtvis en månad. Ansökan är komplett när handlingsplanen och eventuell uppföljning är bifogad, korrekt undertecknad och samtliga efterfrågade uppgifter finns med. Vid en ofullständig ansökan kommer ansökan att avslås, en ofullständig ansökan kan inte prövas. Handläggningstiden kan bli längre vid terminsstart. Kompletta ansökningar hanteras i turordning efter ansökningsdatum.

Handlingsplan

Handlingsplanen är en del av ansökningsblanketten. Du hittar blanketten här. Av denna handling ska det tydligt framgå vad förskolan redan gjort och på vilket sätt man i framtiden planerar att stödja barnet.

Vid utarbetandet av handlingsplanen ska vårdnadshavarna ges möjlighet att delta vid utformandet av stödinsatserna. Det ska tydligt framgå i handlingsplanen vilka stödbehov barnet har, hur planerade insatser ska genomföras och hur ofta stödinsatserna behövs.

Beslut om tilläggsbelopp

Förvaltningens beslut om tilläggsbelopp diarieförs och expedieras per post till den fristående förskolan alt. den enskilda pedagogiska omsorgen.

Tilläggsbelopp beviljas inte retroaktivt.

För att erhålla ersättningen av tilläggsbelopp ska verksamheten fakturera Förskoleförvaltningen (diarienummer måste framgå på fakturan). Fakturaadress och mottagarkod meddelas tillsammans med beviljat tilläggsbelopp.

Uppföljning när barn slutar

Förskolan ska meddela Förskoleförvaltningen om barnet slutar i verksamheten eller flyttar, eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör.  I samband med att barnet slutar gör rektorn också en sista uppföljning.  Om tilläggsbeloppet inte nyttjas ska förskolan inte fakturera och beviljad ersättning som inte har nyttjats kommer att krävas tillbaka. Vid uppföljningen ska du bifoga ekonomisk redovisning av beviljat belopp där det står vad tilläggsbeloppet har använts till.

Uppföljning vid ny ansökan

Förskolor som beviljats tilläggsbelopp tidigare period ska lämna in en uppföljning. Uppföljningen ska beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna haft för att tillgodose barnets stödbehov. Om ett barn är i fortsatt behov av särskilt stöd ska uppföljningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp samt en ny handlingsplan för den nya perioden, även barnets närvarotider för perioden ska redovisas. Dessutom ska du bifoga ekonomisk redovisning av beviljat belopp där det står vad tilläggsbeloppet har använts till. Saknas uppföljning anses den nya ansökan inte vara komplett och kommer därmed inte att behandlas.

Vid frågor kontakta förskoleförvaltningen via mejl: forskola@forskola.goteborg.se.

Ansök här

Ansökan om tilläggsbelopp

Uppföljning av tilläggsbelopp

Du kan fylla i respektive ansökan digitalt.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • eventuellt utlåtande av psykolog och/eller läkare
 • pedagogisk utredning inför beslut om handlingsplan
 • aktuella handlingsplaner och utvärderingar av handlingsplaner.

Skicka blanketten och medföljande dokument till:

Förskoleförvaltningen
Tilläggsbelopp
Box 1116
​405 23 Göteborg