Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskoleverksamhet

Här får du veta vad du behöver redovisa för att anmäla ägar- och ledningskrets för fristående verksamhet. Det gäller vid ansökan om att starta en ny verksamhet eller vid anmälan av en förändring i en befintlig ägar- och ledningskrets. Det gäller dig som är huvudman eller ombud för huvudman.

Det här krävs av dig som huvudman

Du som huvudman är enligt skollagen skyldig att anmäla ägar- och ledningskrets för fristående verksamhet. Anmälan gör du via en e-tjänst. Läs igenom informationen nedan innan du gör din anmälan, så att du kan förbereda det underlag och de handlingar som vi behöver ha av dig. Notera att byte av styrelseledamöter räknas som en anmälningspliktig förändring.

Ägar- och ledningsprövning

Det finns krav på att personerna i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskoleverksamhet ska vara insatta i de lagar och regler som berör verksamheten. Detta kontrolleras genom en ägar- och ledningsprövning. Kraven som kontrolleras i prövningen handlar om erfarenhet av eller insikt om föreskrifter, lämplighet att bedriva verksamheten och ekonomiska förutsättningar. Det är förskolenämnden som godkänner ägar- och ledningsprövningen.

Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om personerna i ägar- och ledningskretsen genom erfarenhet eller på annat sätt har skaffat sig insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att personerna i ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga.

Erfarenhet eller insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att ägar- och ledningskretsen ska ha kunskap om de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet. Det kan vara till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs.

Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal eller att en rektor är adjungerad i styrelsen. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska följande beaktas:

 • viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna,
 • laglydnad i övrigt,
 • andra omständigheter av betydelse.

Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Förskoleförvaltningen kommer att begära ut utdrag ur belastningsregistret för samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen. Förvaltningen kan också komma att hämta in uppgifter från exempelvis: Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges domstolar samt från företag som erbjuder kreditupplysningar.

Ekonomiska förutsättningar

Det finns även krav på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Så här gör du en anmälan

Du anmäler en ägar- och ledningskrets genom en e-tjänst (se länk nedan). Det är endast du som är firmatecknare eller ombud för firmatecknare som kan göra anmälan. Är du ombud för huvudman ska du bifoga en fullmakt som styrker detta. 

Du loggar in med bank-id. Om du behöver avbryta arbetet med att lägga in information är det viktigt att du sparar det du lagt in. Om du är inaktiv i 60 minuter loggas du ut och information som inte är sparad går förlorad. Om du har sparat kan du fortsätta vid ett senare tillfälle.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna som vi efterfrågar i e-tjänsten är:

 • Huvudmannen/bolagets organisations- eller personnummer (kan hämtas automatiskt från Bolagsverket), namn, utdelningsadress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress.
 • Huvudmannen/bolagets redogörelse för tidigare vitesföreläggande/återkallelse.
 • Fullmakt (bifogas av dig som företräder huvudman/bolag).
 • Huvudmannens kontaktperson: namn, telefonnummer och e-postadress (kan hämtas automatiskt från Bolagsverket).
 • Associationsform.
 • Valet att antingen ansöka om förändring i en befintlig ägar- och ledningskrets eller att anmäla ny ägar- och ledningskrets vid ansökan om att starta fristående verksamhet.
 • Namn på verksamheten som berörs. 

Vid anmälan av ägar- och ledningskrets, nyansökan

Följande information ska lämnas för varje enskild person i ägar- och ledningskretsen: 

 • Namn och personnummer.
 • Position eller befattning i ägar- och ledningskretsen.
 • Insikt i gällande lagar och förordningar.
 • Beskrivning av erfarenhet och kompetens (erfarenhet kan vara: arbetat flera år som rektor i kommunal verksamhet, kompetens kan vara: rektorsutbildning och grundskollärarutbildning).
 • Vitesföreläggande och återkallelse från inspektionsmyndighet som den enskilde varit inblandad i (exempelvis som ledamot i styrelse).
 • Bilagor som styrker erfarenhet och kompetens.
 • Eventuella kommentarer till bilagor.

Bilagor att bifoga

Här är exempel på bilagor att bifoga till din anmälan. En asterisk (*) innebär att bilagan är obligatorisk. 

 • Förteckning över samtliga personer i den nya ägar- och ledningskretsen.*
 • Stadgar (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling för ägare).*
 • Organisationsskiss.
 • Bolagsordning (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling för ägare).*
 • Aktiebok (vid ägare i flera led bifogas motsvarande handling för ägare).*
 • Stiftelseförordnande.
 • Verksamhetens ekonomiska förutsättningar.
 • Kalkyl eller budget för första året.*
 • Årsredovisning.
 • Årsbokslut.
 • Koncernredovisning.

Vid anmälan av förändring i ägar- och ledningskretsen 

Du ska kunna beskriva vilka positioner eller befattningar som berörs av förändringen, det vill säga vem som ersätter vem och i vilken roll samt lämna följande information ska lämnas för varje enskild person i ägar- och ledningskretsen: 

 • Namn och personnummer.
 • Position eller befattning i ägar- och ledningskretsen.
 • Insikt i gällande lagar och förordningar.
 • Beskrivning av erfarenhet och kompetens (erfarenhet kan vara: arbetat flera år som rektor i kommunal verksamhet, kompetens kan vara: rektorsutbildning och grundskollärarutbildning).
 • Vitesföreläggande och återkallelse från inspektionsmyndighet som den enskilde varit inblandad i (exv. som ledamot i styrelse).
 • Bilagor som styrker erfarenhet och kompetens.
 • Om personen ersätter en annan styrelsemedlem, ange vem (namn och personnummer).
 • Förteckning över samtliga personer i ägar- och ledningskretsen. 

Exempel på bilagor som stöd för erfarenhet eller insikt är utbildningsintyg, betygskopior, arbetsgivarintyg eller liknande för den eller de personer i ägar- och ledningskretsen som har den kompetensen.

Till e-tjänsten för anmälan

Du loggar in med bank-id. Om du behöver avbryta arbetet med att lägga in information är det viktigt att du sparar det du lagt in. Om du är inaktiv i 60 minuter loggas du ut och information som inte är sparad går förlorad. Om du sparat informationen kan du fortsätta vid ett senare tillfälle.

Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskoleverksamhet

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).

Så behandlar förskoleförvaltningen personuppgifter 

Kontakt

Har du synpunkter eller frågor om e-tjänsten är du välkommen att kontakta fristaende.verksamheter@forskola.goteborg.se