Handlingar som krävs för att ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol behöver ett serveringstillstånd. Det ansöker du om hos tillståndsenheten.

Lista över handlingar som krävs

På denna sida får du en lista över de handlingar du behöver skicka med din ansökan.

Här ansöker du, på webben eller via blankett: Ansök om serveringstillstånd

 • 1. Kvitto på betald ansökningsavgift

  För att tillståndsenheten ska behandla din ansökan måste du betala en ansökningsavgift. För ett stadigvarande tillstånd för restaurang är avgiften 8600 kr. Avgiften ska du betala in på bankgiro 338-7537.

  Kvittot på betalningen ska du skicka in tillsammans med din ansökan.

  Under 2021 har flera kommuner beslutat att ta bort avgifterna för ansökan. Läs mer på sidan om avgifter.

 • 2. Ägarförhållanden

  Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva restaurangverksamheten. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

  Aktiebolag

  Om restaurangen är ett aktiebolag (AB) skickar du in en kopia av aktieboken som innehåller en förteckning över alla aktieägare och hur många aktier de äger.

  Aktiebolag som ägs av ett annat aktiebolag

  Om restaurangen är ett AB som ägas av ett annat AB ska du även skicka in en kopia på ägarbolagets aktiebok. Den måste visa vilka fysiska personer som är ägare (bolag är juridiska personer).

  Handelsbolag och kommanditbolag

  Om restaurangen är ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ska du i stället för aktiebok skicka in ett bolagsavtal. Om du inte har något bolagsavtal måste du meddela Tillståndsenheten detta skriftligt.

 • 3. Finansieringsplan

  Tillståndsenheten behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver visa hur finansieringen av verksamheten har gått till. Du behöver visa vilka pengar du använt för att betala köpet av verksamheten och att säljaren har fått betalt. Tillståndsenhetens uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

  Finansieringsplan: Exempel på handlingar
 • 4. Köpeavtal

  För att du ska kunna få ett serveringstillstånd är det viktigt att du kan visa att du har köpt eller arrenderar (till exempel en ”sommarrestaurang”) lokalen där du ska bedriva din verksamhet. Därför måste du antingen lämna in:

  • ett köpeavtal som är undertecknat av både säljare och köpare (ditt bolag som söker serveringstillstånd)

  eller

  • ett arrendeavtal som är undertecknat av såväl fastighetsägare som arrendator (ditt bolag).

  Om det finns bilagor till avtalet ska du även lämna in dem. 

 • 5. Hyreskontrakt

  För att få ett serveringstillstånd måste du kunna visa att du hyr lokalen där verksamheten ska bedrivas. Det gäller oavsett om du hyr i första eller andra hand.

  • Om du hyr i första hand ska du skicka med en kopia av hyreskontraktet.
  • Om du hyr i andra hand ska du skicka med en kopia på grundhyresavtalet, andrahandskontraktet och ett intyg som visar att hyresvärden har godkänt uthyrning i andra hand.

  Kontraktet måste vara undertecknat och visa att hyresgästen är samma företag som nu söker serveringstillstånd. Ett annat krav är att lokalen måste vara godkänd för restaurangverksamhet.

 • 6. Verksamhetens inriktning

  Typen av verksamhet som du planerar att bedriva kan påverka bedömningen av din ansökan om serveringstillstånd. Därför är det viktigt att du så tydligt som möjligt fyller i verksamhetsbeskrivningen.

  Fyll i verksamhetsbeskrivningen på blankett I1

 • 7. Meny

  Vilken mat vill du servera?

  Till din ansökan ska du skicka med en meny som visar vilka rätter restaurangen ska erbjuda. För att få tillstånd att servera alkohol krävs ett varierat utbud av mat och att den är lagad på plats i restaurangens kök. På menyn ska det finnas förrätter, huvudrätter och desserter. Du behöver även skicka in en beskrivning på hur du tillagar eller tillreder maten från råvaror i restaurangens kök.

  Om restaurangen ska ha en annorlunda meny som gäller efter klockan 23 ska även den skickas med i din ansökan.

  För servering till slutna sällskap är kravet på vad menyn måste omfatta något lägre. Det betyder att det är tillåtet att servera färdiga rätter som värmts upp i restaurangens kök. Restaurangen måste dock erbjuda mat under hela serveringstiden.

 • 8. Kunskapsprov i alkohollagen

  Servering av alkohol kräver kunskap om svensk alkohollagstiftning (8 kap, 12 § alkohollagen). Enligt gällande lagstiftning måste minst hälften av alla personer med ”betydande inflytande i verksamheten” ha dessa kunskaper. Betydande innebär i det här fallet firmatecknare, delägare, och styrelseledamöter. Provet är utformat av Folkhälsomyndigheten och provresultatet är giltigt i fem år för den som inte har stadigvarande serveringstillstånd.  Det kostar 1 300 kronor per provtillfälle.

  Det är alltid tillståndsenheten som avgör om den sökande ska genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt. Provtillfällen erbjuds endast till den som söker serveringstillstånd. Provet bokas därför in först när ansökan är inlämnad. Kontakta tillståndsenheten för att boka en tid för kunskapsprov. 

  Ska du göra provet för stadigvarande servering till allmänheten innehåller provet även frågor om catering. Det beror på att ett serveringsställe som har permanent servering till allmänheten kan anmäla cateringverksamhet. 

  Hur går kunskapsprovet till?

  Du börjar med att anmäla dig till provet hos din handläggare på tillståndsenheten. 

  1. Betala in avgiften på bankgiro 338-7537
  2. Skicka kvittot på inbetalningen till din handläggare som bokar en provtid åt dig.

  Om du redan har ett gällande serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om du behöver göra ett nytt prov.

  Fyll i och skriv under

  Fyll i blankett J

  Där kan upp till tre personer fylla i vad de har för kunskaper om alkohollagen. Glöm inte att alla måste skriva under blanketten!

  Mer information

  folkhalsomyndigheten.se finns information om hur provet går till och vad frågorna handlar om.

  På vissa utbildningar i alkohollagen genomförs prov som en del i utbildningen. Observera att dessa prov inte är giltiga som kunskapsprov vid ansökan om serveringstillstånd. Det är bara Folkhälsomyndighetens kunskapsprov som är giltiga i ansökan om serveringstillstånd.

 • 9. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

  All personal som arbetar på restaurang som serverar alkohol efter klockan 01.00 ska ha genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Detta enligt Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering.

  Därför ska du i din ansökan skicka med en förteckning över din serveringspersonal (namn, personnummer och funktion) och deras kursintyg från utbildningen. 

  Vid nyetablering kan kursintygen kompletteras i efterhand. Detta ska göras så snart verksamheten är igång och serveringspersonal är på plats.

  Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

 • 10. Drog- och säkerhetspolicy för servering efter klockan 01.00

  Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering kräver att restauranger med tillstånd att servera alkohol efter klockan 01.00 har en tydlig drog- och säkerhetspolicy. Din drog- och säkerhetspolicy måste finnas i skriftlig form och ska skickas med i din ansökan om serveringstillstånd.

 • 11. Ritningar

  Till din ansökan ska du bifoga ritningar av restaurangen. Ritningarna ska uppfylla följande:

  • Ritade på papper i format A4 eller A3.
  • Ritade i skala 1:100 (där 1 centimeter motsvarar 1 meter).
  • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
  • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
  • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
  • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
  • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • 12. Brandsäkerhet

  Att ha en fungerande brand- och utrymningsverksamhet är viktigt ur säkerhetssynpunkt för en restaurang. Kraven är särskilt hårda om det ska serveras alkohol. Dokumentationen som du måste skicka med din ansökan handlar dels om en beskrivning av brandskyddet, dels att brandskyddskontroll är genomförd.

  Beskrivning av brandskydd

  Räddningstjänsten ska göra en bedömning av brandskyddet och behöver därför dokumentation som visar följande:

  • Bygglov alternativt en bygganmälan för verksamheten. Om du inte redan har det kan du få det från byggnadsnämnden i din kommun.
  • Personantal - beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
  • Utrymningsvägar - antal och utformning.
  • Gångavstånd till utrymningsvägar inom lokalen.
  • Dörrar samt beslag - slagriktning och nödbeslag, dörrhandtag.
  • Nödbelysning - vägledande markeringar, utrymningsskyltar med mera.
  • Brandtekniska avskiljningar - köksdelen mot publika ytor med mera.
  • Släckutrustning – handbrandsläckare, fast släckanläggning med mera.
  • Ytskikt - omslutande väggar och tak i lokalen.
  • Gasolhantering - tillstånd ska sökas av nya ägaren.
  • Brandskyddskontroll - det ska finnas ett godkänt protokoll som inte är äldre än 24 månader.

  Brandskyddskontroll

  Vem som utför brandskyddskontroll och utfärdar det intyg du ska skicka med din ansökan beror på vilken kommun din restaurang ligger i. Vid nyinstallation ska ett särskilt intyg skickas in

  • I Ale, Härryda, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun görs brandskyddskontroll av im- och rökkanal av behöriga sotare som är utsedda av kommunen. Skicka med ett intyg från behörig sotare utan anmärkning och inte äldre än 24 månader.
  • I Göteborg, Mölndal och Partille gör räddningstjänsten brandskyddskontroll av im- och rökkanal. Skicka med ett intyg från räddningstjänsten som är utan anmärkning och inte äldre än 24 månader.
  • Vid nyinstallation av im- och rökkanal ska du istället skicka in ett sakkunnigintyg som utfärdats av din installatör. Detta gäller i kommunerna Göteborg, Härryda, Ale, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 • 13. Ljudisoleringsprotokoll

  Om din restauranglokal ligger i ett flerfamiljshus måste du i vissa fall skicka med ett ljudisoleringsprotokoll som visar att en ljudisoleringsmätning gjorts.

  Ett ljudisoleringsprotokoll ska skickas med din ansökan om något av de här två alternativen uppfylls:

  • Lokalen som du ansöker om serveringstillstånd för har inte tidigare använts för verksamhet som kräver serveringstillstånd.
  • Du ansöker om tillstånd för att få servera alkohol senare än klockan 23.00 och det har inte tidigare serverats alkohol i lokalen efter klockan 23.00.

  Mer information: Buller från restauranger

 • 14. Tillägg vid uteservering

  För att få serveringstillstånd till en uteservering i anslutning till din restaurang måste din ansökan kompletteras med en ritning av uteserveringen samt ett intyg som visar att du har rätt att använda marken där uteserveringen ska finnas (dispositionsrätt).

  Extra ritning

  För restaurang med uteservering ska du bifoga en ritning som uppfyller följande:

  • Ritad på papper i format A4 eller A3.
  • Ritad i skala 1:100 (där 1 centimeter motsvarar 1 meter).
  • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
  • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
  • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
  • Visa uteserveringens läge i förhållande till restaurangen och hur den är avgränsad (till exempel med staket eller rep med pollare).

  Rätten att använda marken

  Om du planerar att bedriva uteservering måste du också kunna visa att tillstånd att använda marken där serveringen ska ske. Det kallas dispositionsrätt, alltså rätt att disponera marken. För att visa att du har den rätten ska du till din ansökan bifoga ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren.

  Gäller det allmän mark ska du i stället bifoga ett tillståndsbevis från polisen. Mer information om tillståndsbevis hittar du på polisen.se. Du kan också ringa polisen på 114 14.

 • 15. Registrering för livsmedel

  Innan du söker serveringstillstånd måste ditt bolag ha registrerat restauranglokalen som livsmedelsverksamhet. I din ansökan ska du därför skicka med en kopia på registreringsbeviset för livsmedelsverksamheten.