Om tillsyn

Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen över de restauranger som fått serveringstillstånd. Det gör vi för att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns.

De här kontrollerna gör vi

Kontroller och tillsyn kan se ut på olika sätt:

 1. Förebyggande tillsyn i dialog och samverkan med restaurangbranschen.
 2. Yttre tillsyn innebär att vi besöker serveringsstället.
 3. Inre tillsyn är när tillståndsenheten får uppgifter från andra myndigheter och register.

Tillståndsenhetens inspektioner dokumenteras alltid skriftligt.

Förebyggande tillsyn

I dialog och samverkan med restaurangbranschen arbetar vi för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer. Exempel på det förebyggande arbetet är RUS, mässor och utbildningar.

Yttre tillsyn - besök på serveringsstället

Den yttre tillsynen innebär att vi gör inspektioner på serveringsstället. Inspektionerna görs av personal från tillståndsenheten eller av inspektörer som de har utbildat. Ibland gör vi tillsyn tillsammans med andra myndigheter som skatteverket, räddningstjänsten och polisen. 

Du får aldrig neka inspektörerna från tillståndsenheten att komma in. All vår personal har tjänstekort med fotografi. Den som ansvarar för verksamheten ska hjälpa till och ta fram och visa de uppgifter och handlingar som inspektörerna ber om.

Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

 • att du har en ansvarsfull alkoholservering
 • att serveringsansvarig finns på plats
 • att serveringstiderna följs
 • att uteserveringen är tydligt avgränsad.

Vi dokumenterar alltid inspektionerna skriftligt. Har vi en anmärkning skickar vi en kopia till den som ansvarar för serveringstillståndet.

Inre tillsyn - kontroll i register

Den inre tillsynen innebär främst att tillståndsenheten på dagtid gör kontroller i olika register. Det är viktigt att du betalar skatter och andra avgifter i tid. Dina årsredovisningar ska du lämna in i tid och de ska vara utan anmärkningar.

Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

 • anmälan om förändring
 • lämplighet
 • ägarförhållanden
 • finansiering och ekonomiska förhållanden.

Avgifter för tillsyn

Tillsynsavgifterna ska täcka tillståndsenhetens arbete med tillsyn och inspektion. Varje serveringsställe betalar en fast tillsynsavgift per år. Utöver den fasta avgiften betalar du också varje år en rörlig avgift som baseras på din försäljning av alkohol. Försäljningen ska du redovisa varje år i restaurangrapporten.

Du kan läsa hur mycket du betalar i fast tillsynsavgift och rörlig avgift på sidan om avgifter