Tillsyn över gym och träningslokaler

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljöförvaltningen kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.

Ska du starta verksamhet?

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta miljöförvaltningen för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller ändå gym och träningslokaler och det är miljöförvaltningen som kontrollerar att du följer reglerna. Till exempel är det viktigt att gym och träningslokaler har goda hygienrutiner för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta. Mer om detta kan du läsa i Socialstyrelsens handbok Hygien, smittskydd och miljöbalken – Objektburen smitta.

Tillsyn

Miljöförvaltningen kan bedriva tillsyn utifrån miljöbalken på gym och träningslokaler. För denna tillsyn tar vi ut en avgift för faktisk nedlagd handläggningstid. Mer information om bland annat timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn.