Ansök om saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till Göteborgs hamn kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Ship sanitation certificate

Link to English version: Ship sanitation certificate

Saneringsintyg för fartyg

Alla fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg ombord. Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate).

Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn.

Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik och fritidsbåtar.

Mer information finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Förnya intyget efter sex månader

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och kan sedan förnyas var som helst i världen i en hamn där det finns en myndighet som har befogenhet att göra detta. I Göteborg är det miljöförvaltningen som skriver ut saneringsintyg efter att ha gjort en inspektion på fartyget.

Förlängning av ett giltigt intyg

Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att inspektera fartyg och skriva saneringsintyg, enligt en taxa som är beslutad av Göteborgs kommunfullmäktige.

År 2022 är avgiften 1 247 kronor per timme.

  • Normalt tar det två timmar att inspektera och utfärda saneringsintyg. Till det tillkommer ersättning för restid till och från det hamnområde där fartyget ligger.

Förlänga giltigt saneringsintyg: Avgiften för handläggning och administration motsvarar en timme.

Taxa för Miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

 

Beställ inspektion

Ansök om saneringsintyg

Du beställer inspektion genom att klicka på den blå knappen. Du kommer då till en e-tjänst.

  • Inspektioner för saneringsintyg görs vardagar mellan klockan 08 och 17.
  • Boka tid för en inspektion senast klockan 11 tre arbetsdagar före önskat datum.
  • Vid avbokning eller ombokning tar vi ut en avgift motsvarande den tid som lagts ner på administration av ärendet.