Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Miljörapporten ska beskriva företagets verksamhet, hur du uppfyller de villkor som gäller för verksamheten och resultatet av din egenkontroll.

Lägg in din rapport i Miljörapporteringsportalen

Du ska lägga in din årliga miljörapport elektroniskt i SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, en central databas för miljörapporter som sköts av länsstyrelsen i respektive län. För att du ska kunna lägga in din miljörapport i databasen måste du registrera ditt företag på SMP. Miljöförvaltningen hämtar sedan rapporten från databasen.

Miljörapportens delar

Miljörapporten består av grunddel, textdel och emissionsdeklaration. Emissionsdeklaration behöver du lämna om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006.

Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på  Svenska Miljörapporteringsportalen. Dina uppgifter för grunddelen, textdelen och emissionsdeklarationen lägger du in direkt i de mallar som finns i Miljörapporteringsportalen. 

Du kan med fördel använda de mallar som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram för miljörapportens textdel och bifoga till din miljörapport. Använder du mallarna så förenklar du ditt arbete med att få med alla obligatoriska uppgifter enligt föreskrift 2006:9 om miljörapport. Om du har täktverksamhet ska du även lämna en täktrapport.

Bifoga kemikalieförteckning 

Göteborgs stad har tagit fram lokala miljömål för bland annat Giftfri miljö. Genom att bifoga din kemikalieförteckning kan vi ta del av hur ditt företag arbetar för att bidra till att nå det lokala miljömålet. 

Du kan redovisa dokumenten direkt via SMP genom att bifoga dem till miljörapportens textdel. 

Mer information och blanketter finns under Kemikalieredovisning.