Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

För att få driva en förskola, skola eller fritidshem måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningen ska regelbundet granska din verksamhet.

Regler enligt miljöbalken

Du måste göra en anmälan till miljöförvaltningen om du startar eller tar över en befintlig  verksamhet, om du vill flytta din verksamhet eller om du vill utöka med nya lokaler. Anmälningsplikten gäller för alla, alltså även kommunala verksamheter. Om du gör ett ägarbyte som inte innebär några förändringar i verksamheten så behöver du inte fylla i en anmälningsblankett utan det räcker att du informerar oss via e-post eller telefon.

 Anmäl verksamhet för förskola, skola och fritidshem

Du ska själv ha rutiner för att kontrollera din verksamhet

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan. Det innebär att du ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

  • Underhåll och städning av lokalerna
  • Hygien och smittskydd
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Ventilationskontroll

Mer information finns i:

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Exempel på ett städschema för skolor

Exempel på ett städschema för förskolor

Läs på sidan Kemikalieredovisning om hur du gör en kemikalieförteckning. Exempel på förenklad kemikalieförteckning och handledning om hur du fyller i den finns längst ner på den sidan.

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljöförvaltningen kontrollerar att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav och att ni har rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö. För detta får du betala en årlig tillsynsavgift, enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn.

Om ni hanterar livsmedel

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljöförvaltningen som livsmedelsverksamhet. Läs mer om detta på sidan Registrera livsmedelsverksamhet.

Det är ditt ansvar att ha kunskap om de regler som gäller. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns och hur man gör för att producera säker mat. Mer information finns på sidan Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull.

Tillsyn enligt livsmedelslagen

Det är ditt ansvar att följa livsmedelslagens regler och servera säker mat till barnen och skoleleverna i din verksamhet. Miljöförvaltningen gör kontroller för att se till att du tar ditt ansvar. Livsmedelskontrollen ska enligt lagen finansieras med avgifter vilket innebär att du får betala en avgift för kontrollen.
Läs mer på sidorna Livsmedelskontroll och Avgifter för livsmedelskontroll