Kylaggregat och köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Periodisk läcksökning

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Kylutrustning med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte genomgå periodisk läcksökning.

Ta reda på hur ofta din utrustning ska kontrolleras

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din utrustning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential).

Om din utrustning innehåller:

  • 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång om året eller, om ett läckagervarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.

  • 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång var sjätte månad eller, om ett läckagervarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer - minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagervarningssystem är instal­lerat, minst var sjätte månad.

Rapport till miljöförvaltningen

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till tillsynsmyndigheten. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars året efter läcksökningen. I de fall tillsynsmyndigheten är miljöförvaltningen skickas rapporten till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller till miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg.

Är du osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska skicka till kan du kontakta miljöförvaltningen.

Har du inte skickat in din köldmedierapport i tid på grund av orsaker relaterade till Corona?

Miljöförvaltningen är skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift i de fall då rapportering inte har inkommit i tid, det vill säga före 31 mars.

I 30 kap 2 § miljöbalken om miljösanktionsavgift anges att en miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

  1. sjukdom som medfört att den avgiftskylige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
  2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller om den avgiftsskyldige inte kunnat påverka
  3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
  4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.

Det är tillsynsmyndigheterna som i det enskilda fallet kan besluta om när en miljösanktionsavgift ska tas ut.

Vad innebär detta i praktiken?

Det innebär att du som inte rapporterat i tid kommer få en underrättelse om att förvaltningen överväger att ta ut en miljösanktionsavgift. Du har då möjlighet att redovisa eventuella skäl du har till att du inte kunnat rapportera i tid. Först därefter gör miljöförvaltningen bedömningen av om det är skäligt att ta ut en miljösanktionsavgift.

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera tillsynsmyndigheten i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Konvertering innebär att ett HFC-köldmedium byts ut till ett annat köldmedium.

Skrotning

När din utrustning tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid. Det är viktigt att du överväger ett sådant alternativ. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

CFC och HCFC

Det är förbjudet att använda CFC och HCFC med vissa undantag för mindre utrustningar. Se SFS 2016-1129 för mer information.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det gäller till exempel om inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent. Åtalsanmälan kan vara aktuellt i vissa fall.

Mer information

Mer information och lagar för köldmediehantering finner du på Naturvårdsverket hemsida, www.naturvardsverket.se
Sök på ”fluorerade växthusgaser”.