Kylaggregat och köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Regelbundna kontroller

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att den regelbundet kontrolleras så att inga läckor uppstått. Det ska göras av en certifierad kylkontrollant. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Hur ofta läcksökningen ska göras beror på aggregatets storlek och vilken klimatpåverkan gasen har. Det räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Kylutrustning med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte genomgå periodisk läcksökning.

Ta reda på hur ofta din utrustning ska kontrolleras

För att räkna fram koldioxidekvivalenten multiplicerar man mängden köldmediegas i utrustningen med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Du kan ta hjälp av certifierad köldkontrollant eller kylfirma för att räkna ut koldioxidekvivalenten.

Om din utrustning innehåller:

  • 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 50 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång om året eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad.

  • 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än 500 ton koldioxidekvivalenter - minst en gång var sjätte månad eller, om ett läckagervarningssystem är installerat, minst var tolfte månad.
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer - minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagervarningssystem är instal­lerat, minst var sjätte månad. 

Rapport till miljöförvaltningen

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till tillsynsmyndigheten. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars året efter läcksökningen. I de fall tillsynsmyndigheten är miljöförvaltningen skickas rapporten till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg. Det går lika bra att scanna in rapporten och skicka den via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Är du osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska skicka till kan du kontakta miljöförvaltningen.

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera tillsynsmyndigheten i god tid före installationen. Det samma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Konvertering innebär att ett HFC-köldmedium byts ut till ett annat köldmedium.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid. Det är viktigt att du överväger ett sådant alternativ. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

CFC och HCFC

Det är förbjudet att använda CFC och HCFC med vissa undantag för mindre utrustningar. Se SFS 2016-1129 för mer information.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C.

Skrotning

När din utrustning tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det gäller till exempel om inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent. Åtalsanmälan kan vara aktuellt i vissa fall.

Mer information

Mer information och lagar för köldmediehantering finner du på Naturvårdsverket hemsida, www.naturvardsverket.se
Sök på ”fluorerade växthusgaser”.