Golvskurvatten

Golvskurvatten från industrier och verkstäder innehåller ofta höga halter oljor och tungmetaller. Oljeavskiljning räcker inte för att rena det. Därför är det inte tillåtet att släppa ut obehandlat golvskurvatten i avloppet.

Släpp inte ut obehandlat golvskurvatten i avloppet

Golvskurvatten från många industrier och verkstäder innehåller ofta höga halter oljor och tungmetaller, ofta långt över de halter som får skickas till kommunens reningsverk. Eftersom golvskurvattnet innehåller miljöskadliga ämnen så räcker inte oljeavskiljning för att rena tvättvattnet.

Informationen på den här sidan vänder sig i första hand till verksamheter med särskilt smutsiga golv, såsom mekaniska verkstäder, bilverkstäder, gummiverkstäder, tryckerier, parkeringshus med mera. Lagerlokaler där det körs truck berörs också.

Städa golvet så här

Det miljövänligaste sättet att städa golvet är att undvika våtstädning. 

Torrsopa eller dammsug 

Ofta räcker det med att sopa eller dammsuga upp smutsen och hantera sedan detta som brännbart avfall alternativt farligt avfall, beroende på innehåll. 

Om golvet är så smutsigt att du behöver komplettera med våtstädning, gör på något av följande sätt för att inte släppa ut miljöfarliga ämnen:

Våtstäda med vatten

Samla upp vattnet från våtstädningen. Det kan du göra på olika sätt beroende på golvskurvattnets innehåll och om du använder rengöringsmedel eller inte.

Våtstäda med vatten, utan eller med rengöringsmedel

Hur golvskurvattnet ska hanteras beror på om du använt rengöringsmedel eller inte och om det sedimenterar av sig självt, med hjälp av flockningsmedel eller inte alls. Sedimentera betyder att partiklarna sjunker ned på botten och bildar slam.

Om du använder rengöringsmedel

För att klarfasen ska få släppas till avloppet ställer Gryaab kvar på att rengöringsmedlet som används är miljömärkt alternativt uppfyller miljökriterierna för rengöringsmedel. Om golvskurvattnet släpps ut till oljeavskiljare måste rengöringsmedlet även vara självspatande. I dessa fall gäller följande:

 • Rengöringsmedlet får inte vara självspatande och bilda stabila emulsioner med lätta vätskor, det vill säga olja/bensin.
 • Medlet ska vara nedbrytbart och inte påverka sedimentering av smuts och andra fasta partiklar.
 • Tillverkaren av rengöringsmedlet ska försäkra att det inte innehåller halogenerade substanser eller BTX-aromater.
 • Det ska även medfölja en bruksanvisning med en beskrivning av vilka effekterna blir om man blandar medlet med andra rengöringsmedel (speciellt avseende separeringsprocessen).
 • Se normen för oljeavskiljare, SS-EN 858-2, för mer information.

Golvskurvatten som går att sedimentera

 • Låt vattnet stå i minst en vecka för att partiklarna i vattnet ska sjunka till botten. 
 • Låt analysera klarvattenfasen och kontakta Gryaab för en bedömning om hur golvskurvatten från er verksamhet ska hanteras.
 • Om Gryaab godkänner det kan klarvattensfasen släpps ut till avloppsnätet och slammet tas om hand som farligt avfall.
 • Om golvskurvattnet inte har sedimenterat efter en vecka, se nästa stycke. 

Golvskurvatten som inte sedimenterar

Om vattnet inte sedimenterar finns två alternativ för hur du sedan ska hantera det:

Alternativ A: Flockningsmedel tillsätts

 • Kontrollera om flockningsmedlet går att använda på just ditt golvskurvatten eftersom innehållet kan variera.
 • Tillsätt rätt mängd flockningsmedel för att partiklarna i vattnet ska sedimentera, alltså sjunka ned till botten. Tänk på att om du använt rengöringsmedel till golvtvätten så kan det innebära att flockningsmedlet inte fungerar. Ta reda på vad som gäller det flockningsmedel som du använder.
 • Rör om och vänta så länge som leverantören anger i bruksanvisningen. 
 • Låt analysera klarvattenfasen och kontakta Gryaab för en bedömning om hur golvskurvatten från er verksamhet ska hanteras.
 • Om Gryaab godkänner det kan klarvattenfasen släppas ut till avloppsnätet. Nästa gång när du har förbehandlat ditt golvskurvatten behöver du inte göra om analysen såvida verksamheten inte har ändrats väsentligt.
 • Dokumentera utsläppet  exempelvis med datum, hur mycket släpptes ut? Dosering? Ansvarig?
 • Ta hand om slammet som bildas när partiklarna sjunkit till botten som farligt avfall och lämna till godkänd mottagare. 

Alternativ B: Flockningsmedel tillsätts inte

 • Lämna allt golvskurvatten som farligt avfall till godkänd mottagare.