Om föroreningar i mark, vatten och byggnader

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Ta reda på om marken är förorenad

I Göteborg har det genom tiderna bedrivits många olika verksamheter som kan ha förorenat marken och de byggnader som verksamheten har bedrivits i. Stora delar av stadens markområden är utfyllda med fyllnadsmassor av jord, rivningsavfall och muddermassor som kan innehålla föroreningar.

Om du tänker köpa eller sälja en fastighet eller göra markarbeten är det viktigt att du tar reda på om det finns föroreningar i marken eller byggnaderna.

Asfalt och tjärasfalt

Om det finns äldre asfaltbeläggning ska du vara uppmärksam på om den innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära användes som bindemedel i asfalt fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt innehåller höga halter polyaromatiska kolväten (PAH) som är miljö- och hälsoskadliga och flera PAH:er klassas som cancerframkallande. Provtagning utförs på 16-PAH och vid halter av 16-PAH över 70 mg/kg bedöms asfalt vara tjärasfalt.

Om tjärasfalt påträffas ska miljöförvaltningen informeras, enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken.

Läs mer om Asfalt och tjärasfalt

PCB-fogar

Inför markarbeten intill byggnader med utvändig PCB-fog ska markundersökning göras med avseende på PCB.

Läs mer om PCB och fastighetsägarens ansvar för inventering och sanering: Om PCB i fastigheter 

Vem har ansvaret?

I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är det ditt ansvar att undersöka fastigheten.

Undersökningen görs av en sakkunnig konsult

Låt en sakkunnig konsult göra en miljöteknisk undersökning. Undersökningen bör göras i samråd med miljöförvaltningen. Som ett första steg kan du eller konsulten kontakta miljöförvaltningen som kan ha information om tidigare undersökningar, verksamheter, utsläpp samt information om marken består av fyllnadsmassor.

Provtagning görs på marken, grundvattnet och kanske även byggnaden om den kan vara förorenad av den verksamhet som funnits där. 

Läs mer om Miljöteknisk markundersökning.

Informera miljöförvaltningen om du hittar föroreningar

Om du upptäcker föroreningar i samband med den miljötekniska undersökningen, eller på annat sätt, måste du informera miljöförvaltningen som är den lokala tillsynsmyndigheten i Göteborg. Detsamma gäller om du träffar på tjärasfalt.

På sidan Informera om upptäckt av förorening kan du skicka informationen direkt till oss.

Anmäl markarbeten i god tid

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljöförvaltningen senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljöförvaltningen.

Läs mer under Anmäl markarbeten i förorenad mark.

Vid marksanering kan det finnas behov av att pumpa bort förorenat vatten från saneringsschakten.

Läs mer om Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

Ska du fylla ut mark?

Utfyllnad av mark med återanvända massor kan kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Det som avgör om du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd är risken för förorening av mark och vatten. 

Om du ska fylla ut och vill använda massor som kommer från andra markarbeten (inte nytt makadam, grus eller sand) behöver du ta reda på att de är rena. Den som lämnar massor till dig ska kunna visa var massorna kommer ifrån och vad det innehåller, be att få se analyser på jorden. Asfalt inte får användas till markfyllning.

Läs mer under Fylla ut mark.

Kommunens riktlinjer för förorenade områden

Som ett komplement till översiktsplanen har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för hur förorenade områden hanteras i Göteborg. Riktlinjerna har tagits fram för att på ett effektivt och miljöriktigt sätt kunna planera bebyggelse och infrastruktur på områden med risk för föroreningar  Till rapporten finns en karta över riskområden, som omfattar områden där det är stor risk att stöta på föroreningar. Riskområden utgörs till exempel av industriområden och utfyllda markområden så som gamla hamnbassänger och deponier.

Läs mer under Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen för Göteborg.