Föroreningar i mark, vatten och byggnader

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade. Du är också skyldig att informera om förorenad mark och att anmäla de markarbeten du gör.

Om föroreningar i mark, vatten och byggnader

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Informera om upptäckt av föroreningar

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöförvaltningen om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

Anmäl markarbete i förorenad mark

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla detta i god tid till miljöförvaltningen.

Asfalt och tjärasfalt

Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.