Fordonstvätt

Vatten från fordonstvättar innehåller olja, tungmetaller och andra ämnen som är farliga för miljön. Som företagare måste du se till att vattnet från din fordonstvätt renas innan det hamnar i avloppet.

Du ansvarar för att din fordonstvätt orsakar så lite påverkan på miljön som möjligt. Här hittar du information som hjälper dig att göra rätt och uppfylla de krav som lagen ställer.

Större tvättar  anmälan krävs

Du måste göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du:

  • Tvättar fler än 5 000 personbilar per år
  • Tvättar fler än 1 000 andra motordrivna fordon, till exempel lastbilar, bussar eller entreprenadmaskiner, per år

Anmälan hittar du på sidan Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Mindre tvättar – anmälan krävs inte men…

Även om du tvättar färre fordon och inte behöver anmäla verksamheten så ställs ändå krav på rening av utgående spillvatten. Den vanligaste reningen för den här typen av verksamheter är slam- och oljeavskiljare.

Spolplattor ska också ha rening på utgående vatten. Spolplattor utomhus ska vara förhöjda.

Vad behöver du ha koll på?

Exempel på områden som omfattas av regler och som du bör tänka på är:

  • Rening av tvättvattnet. Läs mer i nästa stycke.
  • Skötsel och kontroll av oljeavskiljare.
    Läs mer på sidorna om oljeavskiljare 
  • Störning från din verksamhet av lukt och buller.

Riktvärden för olje- och slamavskiljare

Det vanligaste är att spillvattnet från fordonstvättar leds till det kommunala avloppsreningsverket. Gryaab, som ansvarar för avloppsreningen i Göteborg, har riktlinjer för olje- och slamavskiljare samt riktvärden för utsläpp från de större fordonstvättarna. 

Innan du installerar olje- och slamavskiljaren ska du fylla i en blankett så att Gryaab kan granska dimensionering och val av utrustning för att se att de uppfyller kraven. 

Du hittar riktlinjer, riktvärden samt blankett för granskning på Gryaabs webbplats under Företag och industri.

Koppla ledning till det kommunala spillvattennätet

Läs om det på sidan Ansluta till vatten och avlopp    

Tillsyn av fordonstvättar

Miljöförvaltningen gör tillsyn av fordonstvättarna i Göteborg. De större tvättarna får besök minst en gång per år. Mindre tvättar får också tillsyn men inte lika ofta.

Läs mer på sidan Tillsyn över miljöfarliga verksamheter