Cisterner - lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på. Bestämmelserna finns för att förebygga skador på miljön, eftersom cisterner kan orsaka läckage till mark och vatten.

Ändringar i reglerna

Från 1 juli 2018 gäller nya regler kring hanteringen av petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och spillolja.

  • Reglerna gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor med en flampunkt under 100 grader, till exempel diesel, bensin, eldningsolja samt spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 m³
  • Inom vattenskyddsområde gäller reglerna redan vid cisterner på över 250 liter
  • Reglerna gäller även mobila och tillfälligt uppställda cisterner

Installation - informera miljöförvaltningen i god tid

Senast 4 veckor innan en cistern installeras eller åter sätts i drift ska du skriftligt informera miljöförvaltningen om det.

Använd blanketten Information om installation av cistern samt Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja

Sanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar miljöförvaltningen om att du installerar cistern kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Skrotning av cistern

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag. Du ska informera miljöförvaltningen om att cisternen tagits ur bruk.

Använd blanketten Information om att cistern tagits ur bruk

Avgift för handläggning

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga installation och skrotning. Avgifter för miljötillsyn

Besiktning

Alla cisterner som innehåller petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark. Besiktningen ska göras med 6 eller 12 års intervall, beroende på vilken typ av cistern det är.

Besiktning vart sjätte år:

  • S-cisterner större än 1 m³ som saknar inre korrosionsskydd och utvändig målning

Besiktning vart tolfte år:

  • K-cisterner större än 1 m³
  • S-cisterner större än 1 m³ som har inre korrosionsskydd och utvändig målning

Läckage

Kontakta miljöförvaltningen om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat. Är det ett akut läckage eller ett läckage inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.

Hårdare regler inom vattenskyddsområde

För cisterner, behållare, rörledningar och slangledningar som finns i vattenskyddsområde gäller följande:

  • Reglerna om installation, besiktning, skrotning och läckage gäller även mindre cisterner eller behållare som rymmer från 250 liter.
  • Cisterner måste ha ett så kallat sekundärt skydd i form av en övertäckt invallning. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart. Det ska vara utformat på ett sätt som gör att det går att kontrollera cisternen.  
  • Även behållare, rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. För rörledningar och slangledningar är dubbelmantling en form av sekundärt skydd.

Äldre cisterner inom vattenskyddsområde

Om du har cisterner och rörledningar som installerades innan 1 juli 2018 och inte tidigare haft krav på invallning, ska du ha installerat sekundärt skydd i form av en övertäckt invallning senast 1 januari 2022.

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten för mer information.

Bygglov

Räddningstjänsten

Mer information

NFS 2017:5: Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor-Cisterner (Naturvårdsverket)

MSBFS 2018:3: Föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)