Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang i Göteborg.

Om din verksamhet är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) behöver du inte anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen.

Information och regler

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält detta till oss riskerar du att få betala en straffavgift (en så kallad miljösanktionsavgift) på 3 000 kronor.

Du får betala en avgift för att göra din anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. Läs mer om detta på sidan Avgifter för miljötillsyn. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar efterfrågade uppgifter för att inte förlänga handläggningstiden.

Vill du veta mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet?

Läs Socialstyrelsens handböcker:

Yrkesmässig hygienisk verksamhet- piercing, tatuering, fotvård, massage m m

Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler

I Socialstyrelsens allmänna råd står det vilka regler som gäller för yrkesmässig hygienisk verksamhet:

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4

Egenkontroll vid piercing och tatuering. Socialstyrelsen 2011

Förordning om tatueringsfärger SFS 2012:503

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger

Så här gör du en anmälan

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt som ska finnas i behandlingsrummet eller i direkt anslutning till rummet (handfat på toaletten accepteras inte), utslagsvask (för fotvårdsbehandling), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd är placerade.
  • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
  • Dokumentation om hygien- och smittskyddsrutiner vid behandlingen.
  • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
  • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter behandling.
  • Förteckningslista över kemiska produkter som du använder i verksamheten (även tatueringsfärger) samt säkerhetsdatablad för de redovisade kemikalierna.

Så här anmäler du

Enklast är att göra din anmälan direkt via formuläret här på webbplatsen.

Anmäl hygienisk behandling

Om du inte har tillgång till planritningen och dina skriftliga rutiner i din dator kan du skicka dem separat till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg.

Har du inte möjlighet att anmäla direkt på webben kan du använda blanketten nedan. Bifoga då planritningen och dina skriftliga rutiner när du skickar in blanketten till miljöförvaltningen.

Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kommer miljöförvaltningen att kontakta dig. Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan. När anmälan är komplett och miljöförvaltningen granskat den får du ett beslut från miljöförvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.

Du måste göra en ny anmälan till miljöförvaltningen vid byte av lokal.