Miljö- och hälsoskydd

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. I Göteborg är det miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken.

Avgifter för miljötillsyn

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter i Göteborg för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vårt arbete enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att till exempel hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Kylaggregat och köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Kosmetiska produkter

För dig som ska importera, tillverka eller sälja kosmetika gäller särskilda regler. Reglerna syftar till att förhindra att människor kommer till skada vid användning av produkterna eller att miljön påverkas negativt. Kosmetiska produkter är exempelvis tvålar, krämer, parfymer och smink.

Anmäl hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljöförvaltningen.

Anmäl solarier

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till miljöförvaltningen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Anmäl bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla detta till miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet i Göteborg.

Tillsyn över gym och träningslokaler

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljöförvaltningen kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.

Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Miljörapporten ska beskriva företagets verksamhet, hur du uppfyller de villkor som gäller för verksamheten och resultatet av din egenkontroll.

Fasadtvätt och klottersanering

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

Krossning av berg, sten och betong

När du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas.

Cisterner - lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på. Bestämmelserna finns för att förebygga skador på miljön, eftersom cisterner kan orsaka läckage till mark och vatten.

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till miljöförvaltningen.