Livsmedelskontroll

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Miljöförvaltningen kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna.

Om livsmedelsverksamhet kopplat till coronaviruset

Coronaviruset påverkar mångas tillvaro just nu och miljöförvaltningen får många frågor. På Livsmedelsverkets webbplats finns bra information. Det kommer hela tiden ny kunskap och Livsmedelsverket följer utvecklingen.

Coronautbrottet frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats
Här svarar Livsmedelsverket på frågor om huruvida coronavirus till exempel smittar via livsmedel, redskap eller förpackningar

Säkra livsmedel och bra djurskydd även i coronatider
Livsmedelsverkets lägesbeskrivning för arbetet kring säkra livsmedel

Livsmedelsreglerna gäller hela vägen – från jord till bord

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan - från odling och uppfödning av djur, till produktion, distribution och ända fram till konsumentens tallrik. Reglerna för livsmedelshantering är i stort sett gemensamma inom hela EU. Läs mer om livsmedelslagstiftningen på Livsmedelsverkets webbplats.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Innan du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt. Miljöförvaltningen gör inte någon besiktning av lokaler innan verksamheten startar. Enda undantaget är animalieanläggningar som ska godkännas. Där gör miljöförvaltningen en slutbesiktning innan verksamheten får starta.

Regler för hur en livsmedelslokal ska utformas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Läs särskilt i Bilaga II.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om till exempel lämplig utbildning för olika personalkategorier eller vilka faror och risker som ska tas med i företagens faroanalys. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Idag finns nationella riktlinjer från bland andra Svensk Dagligvaruhandel och Sveriges Bagare och Konditorer.

Mer information om branschriktlinjer finns hos Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets branschriktlinjer

Hur görs kontrollen och vad kostar det?

I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler. Miljöförvaltningen arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast gör vi oanmälda kontrollbesök. Men vi gör också besök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för. Mer information om avgifter finns på sidan Avgifter för livsmedelskontroll.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För det tar vi också ut en avgift.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt och att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent och snyggt i lokalerna. Det är alltid ditt ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. Läs mer om detta under Säker livsmedelshantering - för konsumenternas skull.

Ibland får våra livsmedelsinspektörer frågor om hur olika problem ska lösas. Oftast finns det flera lösningar och därför kan vi inte säga i detalj hur du ska göra i din verksamhet. Om du är osäker finns det livsmedelskonsulter att ta hjälp av.

Vilka regler gäller vid kontrollen?

Miljöförvaltningens inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Du som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras behöver du rätta till detta. Miljöförvaltningen skriver då ett föreläggande om att rätta till bristerna. Tiden som ett eventuellt återbesök tar får du som företagare betala för. Miljö- och klimatnämnden kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten. Avgift för uppföljande kontroll tas även ut för övrig handläggningstid som inte ingår i den ordinarie kontrolltiden.

Handlingar är offentliga

Miljöförvaltningen är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.