Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. På den här sidan hittar du information om de olika avgifterna.

Avgift för registrering

Alla livsmedelsverksamheter i Göteborg måste vara registrerade hos miljöförvaltningen. För registreringen tar vi ut en avgift. Tidigare var det en fast avgift. Från 2019 baseras avgiften i stället på hur lång tid handläggningen av din registrering tar. Timavgiften för registrering år 2020 är 1 012 kronor.

Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter. Du kan läsa mer om sanktionsavgift i Livsmedelsförordningen (2006:813)

Du registrerar på sidan Registrera livsmedelsverksamhet där du kan välja e-tjänst eller blankett.

Årlig kontrollavgift

Varje år betalar du en avgift för miljöförvaltningens kontroll av din livsmedelsverksamhet. Hur stor din årliga avgift blir beror på hur mycket kontroll din verksamhet behöver. Det beror i sin tur på vilken riskklassning den har.
När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, eller i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Riskklassningen består av tre delar

 • Riskdelen handlar om vilka risker du har i din verksamhet och som du måste ta hand om. Vilka livsmedel hanterar du och hur går det till? Att laga mat av rått kött är till exempel en större risk än att värma upp färdiga rätter i mikrougn.
  Storleken på din verksamhet har också betydelse. Har du till exempel en stor butik med olika avdelningar där många personer jobbar med livsmedel innebär det högre risk än om du har en liten godisbutik med en anställd.
  Om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre människor, innebär det också högre risk.
  Ju större risker desto större är behovet av kontroll. Riskklassen visas med en siffra från 1-8, där 8 betyder lägst risk.
 • Informationsdelen handlar om att dina kunder ska få rätt information och inte bli lurade eller vilseledda.
  Om du gör egna etiketter eller om du själv utformar menyer och matsedlar måste miljöförvaltningen ha mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder om livsmedel du serverar eller säljer. Då får du ett så kallat kontrolltidstillägg.
 • Erfarenhetsdelen handlar om resultatet från miljöförvaltningens kontroll av din verksamhet. Vår erfarenhet av hur bra du hanterar risker påverkar hur mycket kontroll vi bedömer att vi behöver göra i din verksamhet. Om vi ser att du kan ta hand om riskerna på ett säkert sätt kan det innebära en möjlighet att få mindre kontrolltid, och om vi bedömer att hanteringen i din verksamhet inte är säker så kan behovet av kontroll öka.
  Erfarenhetsklassen visas med en bokstav från A till C, där A betyder lägre avgift än C. De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.

Hur räknar vi fram den årliga avgiften och vem ska betala den?

Din kontrolltid, det vill säga antal timmar du får betala för, beror på vilken riskklassning din verksamhet har fått.

För att få fram din årliga avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med miljöförvaltningens timavgift för livsmedelskontroll. Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan.

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen

Kommunfullmäktiges handlingar hittar du på sidan Nämndhandlingar
Där kan du söka i fritext för att hitta de handlingar du vill läsa.

Enligt taxan har Miljö- och klimatnämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet. Från och med den 1 januari 2020 är timavgiften för kontrollen 1 331 kronor.

Du betalar din årsavgift i förväg. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år. Detta kan bero på en riskklassning som ger mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift.

Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas. Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala avgiften för det år som fakturan gäller.
Du kan få tillbaka en del av din årliga avgift om du stänger verksamheten under året. Då gör vi en bedömning som är baserad på hur stor del av året som du bedrivit verksamhet samt hur stor din kontrolltid är. Kontakta oss för att få mer information om det.

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Utöver den ordinarie kontrollen gör miljöförvaltningen ibland även ytterligare kontroller: uppföljande kontroll när brister behöver följas upp, och kontroller vid utredning av klagomål. Dessa kontroller ingår inte i den årliga avgiften.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. För dessa kontroller gäller vår timavgift 1 331 kronor. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Förhöjd timavgift för kvällar och helger

Om kontrollen kräver att miljöförvaltningen arbetar andra tider än kontorstider blir timavgiften högre.

06:00 – 08:00 samt 17:00-19:00 1,5 x timavgiften

19:00-06:00 samt helger 2 x timavgiften

Avgift för godkännande

Godkännande krävs endast för verksamheter som tillverkar eller förpackar produkter som är avsedda för leverans till andra livsmedelsverksamheter, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara (kött, fisk, ägg). Det kan till exempel vara verksamheter som filear fisk och säljer till annan livsmedelsverksamhet eller verksamhet med charktillverkning som säljer till butiker.

Om du ska ansöka om godkännande för en animalieanläggning ska du betala en avgift för att pröva din ansökan. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Du kan överklaga våra beslut om avgift för livsmedelskontroll

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

 1. Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
 2. Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
 3. På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
 4. Varför du vill att beslutet ska ändras

Skicka överklagandet till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg eller via e-post till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Du kan också lämna in det på vår besöksadress Karl Johansgatan 23.

Överklagandet tas emot av ­miljöförvaltningen som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning. Läs mer om hur denna prövning hos länsstyrelsen går till på Länsstyrelsens webbplats.

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.