Kemikalieredovisning

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning eller en kemikalielista får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter, oavsett om de är anmälningspliktiga eller inte. På den här sidan finns vägledning och blanketter för att göra en kemikalieförteckning, anpassad för både företag och verksamheter som använder mycket kemikalier och för sådana som har en liten kemikaliehantering.

Företag och verksamheter som använder mycket kemikalier

För anmälningspliktiga verksamheter finns ett lagkrav på att en kemikalieförteckning ska göras. Det står i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll . För anmälningspliktiga verksamheter och andra verksamheter som använder mycket kemikalier så är det viktigt att känna till vilka ämnen som hanteras. Det beror på att lagstiftningen om kemikalier utgår ifrån ämnen. Genom att känna till vilka ämnen du hanterar kan du arbeta med substitution, det vill säga byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen. Företag som använder mycket kemikalier är exempelvis tillverkare av kemiska produkter eller de som använder kemikalier i en tillverkningsprocess. Även yrkesmässiga användare av kemikalier såsom lackerar och biltvättar räknas till verksamheter som använder mycket kemikalier.

Enligt förordningen ska kemikalieförteckningen innehålla uppgifter om

  • produktens namn
  • vad produkten används till och vilka mängder
  • produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet

Så här får du mer kunskap om de ämnen som ingår i produkterna

För att du ska kunna bedöma riskerna med en produkt behöver du även granska de ämnen som ingår i produkten. Ämnen som är farliga och bör bytas hittar du i:

Till din hjälp finns en mall för kemikalieförteckning och en handledning som visar hur du fyller i förteckningen. Handledningen visar vilka uppgifter du behöver ta reda på för att kunna bedöma riskerna med hanteringen av de kemikalier du använder.

Mall - Kemikalieförteckning

Handledning för kemikalieförteckning

Kolla särskilt petroleumprodukter

Petroleumprodukter kan ibland innehålla utfasningsämnen, det vill säga ämnen som Kemikalieinspektionen bedömer har så farliga egenskaper att de inte bör användas. Det är viktigt att du kontrollerar om de petroleumprodukter du hanterar i din verksamhet innehåller utfasningsämnen. Du kan läsa mer om hur du gör detta i faktabladet här:

Kontrollera dina petroleumprodukter

Företag och verksamheter med liten kemikaliehantering

Även företag och verksamheter med liten kemikaliehantering ska enligt miljöbalken ha kunskap och undvika farliga kemikalier. Men då kan det räcka med en förenklad kemikalieförteckning. Det gäller till exempel förskolor, tatuerare och krossar, eller lagerlokaler, där hanteringen inte innebär att de som arbetar där kommer i direkt kontakt med kemikalier.

I den förenklade kemikalieförteckningen ska du fylla i kemikaliernas klassning samt om ämnen som ingår omfattas av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Till din hjälp finns en blankett för förenklad kemikalieförteckning samt en handledning som hjälper dig att fylla i kemikalieförteckningen.

Det finns två versioner av den förenklade blanketten – en för kommunala verksamheter och en för övriga verksamheter och företag.

Kommunala verksamheter omfattas av kemikalieplanen för Göteborgs Stad, och ska därför även fylla i om de använder SIN-hormonstörande ämnen. Du hittar lista över dessa ämnen i en bilaga i kemikalieplanen.

Mall – Förenklad kemikalieförteckning

Mall – Förenklad kemikalieförteckning för kommunala verksamheter
(För att fylla på rader i blanketten: högerklicka och välj "infoga rader nedanför")

Handledning - Så här fyller du i den förenklade kemikalieförteckningen