Kemikalieredovisning

Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Då blir det enklare att följa miljöbalkens krav på att byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.

Kravet på att ha kunskap om och undvika farliga kemikalier gäller alla verksamheter. På den här sidan finns vägledning och blanketter för att göra en kemikalieförteckning, anpassad både för företag och verksamheter som använder mycket kemikalier och för sådana som har en liten kemikaliehantering.

Företag och verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga och/eller använder mycket kemikalier

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att förteckna de kemiska produkter man hanterar. Det står i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll . För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter och andra verksamheter som använder mycket kemikalier är det viktigt att känna till vilka ämnen man hanterar. Det beror på att lagstiftningen om kemikalier utgår ifrån ämnen. Genom att känna till vilka ämnen du hanterar kan du arbeta med substitution, det vill säga byta ut farliga ämnen till mindre farliga ämnen. Företag som använder mycket kemikalier är exempelvis tillverkare av kemiska produkter eller de som använder kemikalier i en tillverkningsprocess. Även yrkesmässiga användare av kemikalier såsom lackerare och biltvättar räknas till verksamheter som använder mycket kemikalier.

Enligt förordningen ska kemikalieförteckningen innehålla uppgifter om

  • produktens namn
  • vad produkten används till och i vilka mängder
  • produktens hälso- och miljöskadlighet
  • produktens klassificering när det gäller hälso- eller miljöfarlighet.

Så här får du mer kunskap om de ämnen som ingår i produkterna

För att du ska kunna bedöma riskerna med en produkt behöver du även granska de ämnen som ingår i produkten. Ämnen som är farliga och bör bytas ut hittar du i:

Till din hjälp finns en mall för kemikalieförteckning och en handledning som visar hur du fyller i förteckningen. Handledningen visar vilka uppgifter du behöver ta reda på för att kunna bedöma riskerna med hanteringen av de kemikalier du använder.

Mall - Kemikalieförteckning

Handledning för kemikalieförteckning

Kontrollera särskilt petroleumprodukter

Petroleumprodukter kan ibland innehålla utfasningsämnen, det vill säga ämnen som Kemikalieinspektionen bedömer har så farliga egenskaper att de inte bör användas. Det är viktigt att du kontrollerar om de petroleumprodukter du hanterar i din verksamhet innehåller utfasningsämnen. Du kan läsa mer om hur du gör detta i faktabladet här:

Kontrollera dina petroleumprodukter

Företag och verksamheter med liten kemikaliehantering

Även företag och verksamheter med liten kemikaliehantering ska enligt miljöbalken ha kunskap och undvika farliga kemikalier. Men då kan det räcka med en förenklad kemikalieförteckning. Det gäller till exempel förskolor, tatuerare och krossar, eller lagerlokaler, där hanteringen inte innebär att de som arbetar där kommer i direkt kontakt med kemikalier.

I den förenklade kemikalieförteckningen ska du fylla i kemikaliernas klassning samt om ämnen som ingår omfattas av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Till din hjälp finns en blankett för förenklad kemikalieförteckning samt en handledning som hjälper dig att fylla i kemikalieförteckningen.

Mall – Förenklad kemikalieförteckning

Handledning - Så här fyller du i den förenklade kemikalieförteckningen