Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Det kan handla om ogräsmedel eller insektsmedel. Inom vissa områden är det förbjudet att använda bekämpningsmedel. Innan du använder bekämpningsmedel måste du i flera fall antingen underrätta, göra en anmälan eller söka tillstånd eller dispens hos miljöförvaltningen.

Vilka regler gäller för bekämpningsmedel?

Alla, både privatpersoner och verksamhetsutövare, som använder bekämpningsmedel är skyldiga att göra det på ett sätt som ger så liten påverkan på människors hälsa och miljön som möjligt. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen. Därför ska man i första hand använda sig av mekanisk bekämpning.

Föreskrifter och vägledning om bekämpningsmedel

Regler om bekämpningsmedel finns i förordningen om bekämpningsmedel och i föreskrifter från Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Länkar finns längre ner på sidan.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

För att man ska få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och klass 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en. Du kan se vilka medel som är godkända i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Behöver du anmäla eller söka tillstånd för din bekämpning?

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda bekämpningsmedel inom flera områden. Det gäller till exempel gårdar till förskolor och skolor, lekplatser och all tomtmark. Läs mer i 2 kap. 37§ förordningen om bekämpningsmedel. I förordningen kan du också läsa om vilka undantag som gäller.

I förordning om bekämpningsmedel 2 kap. 40-41§§ kan du se vilka användningsområden som kräver tillstånd respektive anmälan. Det gäller till exempel tillstånd för användning av växtskyddsmedel inom idrotts- och fritidsanläggningar respektive anmälan för användning av växtskyddsmedel på banvall. Användning som inte finns med i förordningen kan ändå kräva tillstånd, exempelvis användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde.

Mer information om det finns i 6 kapitlet i Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2 samt i Skyddsföreskrifterna för Göta älv.

Läs om vad anmälan och ansökan ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter. Markera skyddsvärda objekt såsom brunnar och vattendrag på karta och beskriv vilka skyddsåtgärder ni kommer att vidta för att skydda miljön. Skicka in din anmälan eller ansökan i god tid. 

Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd

Om miljöförvaltningen upptäcker att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller ha tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller bli åtalsanmäld.

Informera miljöförvaltningen och allmänheten om bekämpning med biocidprodukter

Om du yrkesmässigt använder en biocidprodukt såsom träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel på en plats dit allmänheten har tillträde, måste du tala om det för kommunen i en så kallad underrättelse. Det ska du göra i samband med spridningen eller snarast därefter. 

Du ska dessutom informera allmänheten om bekämpningen på väl synliga anslag.

Underrättelsen skickar du till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Läs om vad underrättelsen och informationen till allmänheten ska innehålla i Naturvårdsverkets föreskrifter.