Var ligger VA-ledningarna?

Via webbtjänsten Ledningskollen kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i aktuellt område. Ska du utföra ett uppdrag åt Göteborg Stad ska du istället beställa via Kommunal samlingskarta – då får du samma lägesinformation men den är sammanställd åt dig.

Lägesinformation för projektörer och konsulter

Projekteringsunderlag beställs i projektets utredningsfas och levereras som DWG-fil.

Ledningskollen är en webbtjänst där du kommer i kontakt med respektive ledningsägare som har ledningar eller andra anläggningar i det aktuella området. Beställer du projekteringsunderlag levererar respektive ledningsägare en separat DWG-fil. Utför du arbetet åt Göteborg Stad ska du beställa från Kommunala samlingskartan istället.

Kommunala Samlingskartan är en webbtjänst för dig som jobbar i ett kommunalt projekt. Beställer du projekteringsunderlag får du samma underlag som via Ledningskollen men filerna är sammanställda i en komplett DWG-fil. Här kan du även beställa primärkarta, grundkarta och ortofoto (skalenligt flygfoto).

Sekretessbelagda anläggningar

Observera att det finns anläggningar som av sekretesskäl inte förmedlas via ovanstående webbtjänster. I Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten hittar du förhållningsregler till våra berganläggningar. Hör av dig till Kretslopp och vatten i god tid eftersom det kan bli aktuellt med en förbesiktning.

Lägesinformation för entreprenörer

Ledningsanvisning beställer du inför utförandefas när markarbetet ska påbörjas.

Kretslopp och vatten och trafikkontoret utför inte ledningsanvisning på plats. Du kan beställa projekteringsunderlag i DWG-fil via Ledningskollen eller Kommunala samlingskartan och själv använda underlaget för att märka ut på plats.

Beställer du ledningsanvisning via Ledningskollen skickar Kretslopp och vatten en karta över ledningarna. Övriga ledningsägare som märker ut på plats kontaktar dig för att boka tid.

Vi ska granska arbetet innan start

Vi skyddar våra anläggningar genom att granska projekteringshandlingar. Det innebär att du i god tid innan arbetet startar ska skicka arbetsbeskrivning och arbetsritning till oss när projektet riskerar att påverka våra anläggningar. Läs mer om våra krav på remiss i Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått remissen granskad av oss. Ett syfte med remisshanteringen är att lösa alla konfliktpunkter innan entreprenaden startar.

Lägesinformation för privatpersoner finns här