Åtgärder mot störande fåglar

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att förebygga sådana problem. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Miljöförvaltningen hänvisar de som klagar att ta kontakt med sin fastighetsägare som i vissa fall har möjlighet att åtgärda problemet även under häckningsperioden.

Tips till dig som är fastighetsägare

  • Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även måsar och trutar lockas till fastigheten.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och trutar, men även råttor och möss.

Vad kan fastighetsägaren göra under häckningssäsongen?

Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägare får dock bedriva jakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet. Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905), under punkt 21.