Radon

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du har som fastighetsägare ansvaret för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det.

Fastighetsägaren ansvarar för att mäta och vidta åtgärder

Förhöjda radonhalter kan bero på byggnadsmaterialet blå lättbetong eller på att radonhaltig luft läcker in i fastigheten från marken. Om radonhalten ligger över referensvärdet har du ansvaret för att vidta åtgärder som sänker radonhalten. Oftast kan det göras relativt enkelt och utan alltför stora kostnader.

Hur mycket ska mätas?

Du bör mäta i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I övriga våningsplan bör du även mäta i minst 20 procent av antalet lägenheter i varje byggnad. Mätning bör göras i minst en lägenhet per våningsplan jämt fördelat i fastigheten. Du kan läsa mer om hur mätningar bör utföras i Strålsäkerhetsmyndighetens Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Vad gör miljöförvaltningen?

Miljöförvaltningen övervakar att ägare till flerbostadshus har kontroll över radonsituationen i sitt hus och att åtgärder vidtas om radonhalterna ligger över referensvärdet.

Miljöförvaltningen har sedan många år tillbaka arbetat med radonfrågorna i Göteborg och har ett register med många fastigheter som har blå lättbetong i ytterväggarna. Har du frågor om radon inomhus kan du kontakta miljöförvaltningen.

Är du intresserad av hur mycket radon det finns i marken på olika ställen i Göteborg kan stadsbyggnadskontoret svara på dina frågor.