Om PCB i fastigheter

PCB är miljö- och hälsoskadligt och förbjudet att använda sedan länge. Trots detta läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Inventera och sanera PCB i fastigheter

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 till 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger sådana hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Inventeringen görs av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera.

Ny kunskap och nya regler kan kräva att inventeringen görs om

I Göteborg var många fastighetsägare tidigt ute och inventerade sina byggnader i början av 2000-talet. Tyvärr är det risk för att det finns kvar PCB-fogar som inte upptäcktes i de inventeringar som gjordes tidigt. Under senare år har kunskapen om PCB ökat. I och med PCB-förordningen som kom 2007 finns det krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassa.

Efter sanering finns det ofta PCB kvar i materialet intill fogen, till exempel i betong och tegel. PCB kan då vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Om PCB-halten i den nya massan har blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset renoveras eller rivs. Om du ska renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad 1956-1973 kan du behöva göra en ny inventering.

Resultatet av inventeringen skickas till miljöförvaltningen. Kontakta gärna oss om du har frågor om detta.

Ska du köpa en fastighet som byggdes eller renoverades 1956-1973 behöver du ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fråga säljaren om byggnaden är inventerad eller sanerad. Om de inte kan svara kan miljöförvaltningen hjälpa till med de uppgifter som finns i våra register.  

Anmäl sanering i förväg och skicka slutredovisning

Du som är fastighetsägare måste anmäla sanering av PCB till miljöförvaltningen senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning.

Blanketter finns på sidan Anmäl sanering av PCB.

När ska sanering vara klar?

Fog- och golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska du sanera så snart som möjligt. Enligt lagstiftningen ska det ha gjorts sommaren 2016.

Undantaget är fogmassa som har använts för att ersätta en PCB-produkt som har sanerats efter 1998. Sådan fog ska saneras senast i samband med renovering, ombyggnation eller rivning.

Fog- eller golvmassor som har lägre halter av PCB (50-500mg/kg), ska du sanera i samband med renovering, ombyggnad eller rivning av byggnaden.

Du kan söka dispens

Det finns möjlighet att få dispens för att sanera fastigheten vid en senare tidpunkt, om:

  • du planerar en ombyggnad, renovering eller rivning under de närmast åren,
  • massan sitter mycket svåråtkomligt,
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  • det finns andra särskilda skäl

Blankett Ansökan om dispens för kvarlämnade fogar med PCB och/eller golvmassor med PCB 

Har PCB spridits till marken från utomhusfogar?

Det är stor risk att marken i närheten av byggnaden är förorenad av PCB. Om det är byggnader inom ett bostadsområde, skola eller förskola och marken inte är asfalterad, behöver du ta prover på marken. Provtagningen ska utföras av en miljökonsult med erfarenhet av liknande provtagningar. Kontakta oss inför provtagningen. Om ni har tagit prov på marken och påträffat PCB-halter som överskrider 0,008 mg/kg ska ni meddela oss detta genast. 

Vid andra typer av byggnader där det finns eller har funnits PCB i utomhusfogar behöver du undersöka marken i förväg om du ska göra markarbeten i anslutning till byggnaderna. Det är viktigt att jord som innehåller PCB hanteras på rätt sätt och inte flyttas omkring inom fastigheten eller används felaktigt på annan plats. Läs mer om förorenade områden, underrättelseplikt och anmälan på sidorna som handlar om Förorenad mark.

Fakta om PCB i byggnader

Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister eller i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv. PCB läcker ut från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.

PCB är en grupp ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. De bryts ner mycket långsamt och orsakar därför långsiktiga skador i miljön.

Mer information om PCB