Anmäl sanering av PCB

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956 - 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering.

Information och regler

Även om du tidigare har sanerat byggnaden från PCB kan du behöva göra en ny inventering och eventuellt sanera igen.

Läs mer om när du måste sanera och vilka tidsgränser som gäller för olika byggnader här: 

Information om PCB i byggnader

Så här gör du

Senast tre veckor innan du ska börja sanera byggnaden från PCB ska du skicka in din anmälan till miljöförvaltningen. 

Använd denna blankett för att anmäla

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Observera att du ska använda en blankett per byggnad och att det är viktigt att du skickar med situationsplan samt en ritning som visar vilka fogar som ska saneras. 

Använd denna blankett för att slutredovisa

Efter saneringen lämnar du in en slutredovisning till miljöförvaltningen. Slutredovisningen ska vara underskriven av fastighetsägaren. Skicka in slutredovisningen senast en månad efter att arbetena är slutförda. 

Slutredovisning av sanering av PCB i byggnad