PCB

PCB är miljö- och hälsoskadligt och är förbjudet att använda sedan länge. För att förhindra att PCB läcker är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Om PCB i fastigheter

PCB är miljö- och hälsoskadligt och förbjudet att använda sedan länge. Trots detta läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

Anmäl sanering av PCB

Hus som är byggda eller renoverade under perioden 1956 - 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering.