Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare själv kontrollerar att du följer gällande bestämmelser och att det inte uppstår störningar för dina hyresgäster. Både inomhus miljön i fastigheten och fastighetens område ska vara i bra skick.

Kunskap och bra rutiner

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar och innebär att du måste ha god kunskap om de regler som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste också ha fungerande rutiner för att kunna planera och kontrollera verksamheten för att förebygga problem. Ofta får du ekonomiska fördelar av att ha en bra egenkontroll av din fastighet, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att du vet vem som ska göra vad i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan du ofta begränsa problemen och undvika oväntade kostnader. Om du går igenom fastigheten regelbundet får du en bättre framförhållning när det gäller stora och oundvikliga kostnader, till exempel för stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Det underlättar när du ska lära upp nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också en god hjälp när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Områden fastighetsägare bör ha koll på

Det finns många områden du som fastighetsägare bör ha kontroll över. En generell sammanställning är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Här ser du några områden som är bra att ha rutiner för i egenkontrollen:

 • Avfallshantering
 • Buller
 • Cistern
 • Fukt och mögel
 • Förekomst av miljö- och hälsoskadliga byggnadsmaterial
 • Inomhustemperatur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • PCB
 • Radon
 • Skadedjur
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten
 • Varmvattentemperatur
 • Ventilation
 • Verksamheter i fastigheten (till exempel affär, restaurang, förskola)

Läs mer

Miljöförvaltningens faktablad om egenkontroll för fastighetsägare innehåller mer information och ett antal frågor som kan vara en hjälp i egenkontrollen.

Folkhälsomyndighetens information om egenkontroll för fastighetsägare

Avfallshantering i flerbostadshus (faktablad)

Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur - FoHMFS 2014:17

4.4 Temperaturkontroll (sakervatten.se)

Boverket: Ska din byggnad ha en energideklaration?

PCB

Strålsäkerhetsmyndigheten: Radon

Radon inomhus (faktablad)

Risker med radon - och hur de åtgärdas (faktablad)

Folkhälsomyndigheten: skötsel av vattensystem

Ventilation - OVK

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18

Frisk luft hemma (faktablad)

Inomhusmiljön i din lägenhet – fastighetsägarens skyldigheter och ditt ansvar (faktablad)

Miljöförvaltningen gör tillsyn

Miljöförvaltningen är en kommunal tillsynsmyndighet som bland annat kontrollerar att fastighetsägare till flerfamiljshus arbetar med egenkontroll. Tillsynen kan göras på två olika sätt. Miljöförvaltningen kan begära in rutiner och uppgifter från er egenkontroll och/eller utföra tillsyn på plats i fastigheten. Vid tillsyn på plats kontrollerar miljöförvaltningen boendemiljö i ett urval av fastighetens lägenheter. Vi gör bland annat enkla kontroller av fastighetens ventilation, kontrollerar varmvattentittar efter tecken på fukt och mögel eller andra synliga brister som ligger på fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren informeras alltid inför tillsynen.

Avgift vid tillsyn

När vi gör tillsyn av er egenkontroll tar vi ut en timavgift. Avgiften omfattar den tid som tillsynen tar samt den tid  som inspektören behöver för förberedelser, resor, telefonsamtal, dokumentation med mera. Du kan läsa mer om avgiften på sidan Avgifter för miljötillsyn. Avgiften är beslutad av kommunstyrelsen i Göteborgs Stad.