Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare själv kontrollerar att du följer gällande bestämmelser och att det inte uppstår störningar för dina hyresgäster.

Kunskap och bra rutiner

Du måste ha god kunskap om de bestämmelser som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste också ha fungerande rutiner för att ha kontroll över alla olika aspekter. Ofta får du också ekonomiska fördelar av att ha bra egenkontroll av din fastighet, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. Genom att du vet vem som ska göra vad i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan du ofta begränsa problemen och undvika oväntade kostnader. Om du går igenom fastigheten regelbundet får du en bättre framförhållning när det gäller stora och oundvikliga kostnader, till exempel för stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

Det är viktigt att du har en väl genomtänkt dokumentation för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Det underlättar när du ska lära upp nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Dokumentationen är också en god hjälp när du har kontakt med myndigheter som kontrollerar om du följer gällande regler.

Områden fastighetsägare bör ha koll på

Det finns många områden du som fastighetsägare bör ha kontroll över. En generell sammanställning är svårt att göra, eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Här ser du några områden som är bra att ha rutiner för i egenkontrollen:

 • Avfallshantering
 • Buller
 • Cistern
 • Fukt och mögel
 • Förekomst av miljö- och hälsoskadliga byggnadsmaterial
 • Inomhustemperatur
 • Energianvändning
 • Kemikalier
 • PCB
 • Radon
 • Skadedjur
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten
 • Varmvattentemperatur
 • Ventilation
 • Verksamheter i fastigheten (till exempel affär, restaurang, förskola)

Läs mer

Miljöförvaltningens faktablad om egenkontroll för fastighetsägare innehåller mer information och ett antal frågor som kan vara en hjälp i egenkontrollen.
Folkhälsomyndighetens information om egenkontroll för fastighetsägare
Fastighetsägarnas information om egenkontroll för fastighetsägare (Klicka på Öppna det här innehållet i ett nytt fönster)

Avfallshantering i flerbostadshus (faktablad)
Föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Energi- och klimatrådgivning
Boverket: Ska din byggnad ha en energideklaration?

PCB

Strålsäkerhetsmyndigheten: Radon
Radon inomhus (faktablad)
Risker med radon - och hur de åtgärdas (faktablad)

Folkhälsomyndigheten: skötsel av vattensystem

Ventilation - OVK
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
Frisk luft hemma (faktablad)
Inomhusmiljön i din lägenhet – fastighetsägarens skyldigheter och ditt ansvar (faktablad)

Miljöförvaltningen gör tillsyn

Miljöförvaltningen är en kommunal tillsynsmyndighet som bland annat kontrollerar att fastighetsägare till flerfamiljshus arbetar med egenkontroll. I tillsynen kan ingå att göra inspektion av fastigheter.

Avgift vid inspektion

När vi inspekterar en fastighet tar vi ut en avgift. Avgiften omfattar den tid som inspektionen tar samt den tid  som inspektören behöver för förberedelser, resor, telefonsamtal, dokumentation med mera. Du kan läsa mer om avgiften på sidan Avgifter för miljötillsyn. Avgiften är beslutad av kommunstyrelsen i Göteborgs Stad.