Fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ansvar för att se till att det inte uppstår olägenheter för hyresgäster och andra som vistas i huset eller för miljön. Du måste ha kunskap om alla de bestämmelser som gäller för fastighetsskötsel.

Lägenhetsregistret hittar du här.

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Egenkontroll innebär att du som fastighetsägare själv kontrollerar att du följer gällande bestämmelser och att det inte uppstår störningar för dina hyresgäster.

Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du har som fastighetsägare ansvaret för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det.

Här hittar du information om fastighetsägarens ansvar när det gäller skötsel, städning och snöröjning kring fastigheter.

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att förebygga sådana problem. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet.

Är du fastighetsägare och vill inrätta trygghetsboende i Göteborg kan du ansöka om subvention. Subventionen gäller för gemensamhetslokal och trygghetsvärd i trygghetsboende. Den gäller både för hyresrätter och bostadsrätter.

Här kan du läsa om hur du gör om du är intresserad av att friköpa en tomt.