Djurhållning

Regler för djurhållning

Du behöver inte ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha husdjur. Däremot måste du söka tillstånd från länsstyrelsen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur.

Regler för lagring av gödsel

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.