Vägledning för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Här hittar du stöd och vägledning om du ska bygga något i anslutning till allmän platsmark.

Fria höjder och bredder

Gatumiljön ska vara utformad för god säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för personer med funktionsnedsättning, gående, cyklister och olika typer av fordon. Bland annat renhållnings- och snöröjningsfordon behöver också komma fram utan hinder.

Detta medför krav på både fria höjder och bredder i gaturummet. Bilderna nedan redovisar minsta fria höjdmått och avstånd till sidohinder i gaturummet, t.ex. balkonger och skärmtak.

Minsta fria höjd över körbanan är 4,7 meter. Över gång- och cykelbana är minsta fria höjd 3,5 meter. Om det är aktuellt med parkering eller lastplatser utmed gatan och fri höjd understiger 4,7 meter måste ett säkerhetsavstånd om minst 1 meter ut till vägbanan säkerställas för att undvika påkörning vid så kallade svep från lastbil.

Bild som förklarar fria höjder och bredder för skärmtak och balkong.Bild som förklarar fria höjder och bredder för skärmtak och balkong.

A) Balkong

B) Skärmtak

Utfarter och korsningar

Sikt

För att gatumiljön ska bli säker är det viktigt att sikten är god. Till det som skymmer sikten räknas sådant som har en höjd över 0,8 meter över körbanan (0,7 meter över trottoaren) som t.ex. murar, häckar, räcken, staket, träd och byggnader.

Vid villautfarter behöver du säkerställa en sikttriangel om minst 2,5x2,5 meter. För att få till god sikt i korsningar gäller, på samma sätt som för utfarter, att föremål på fastigheten som skymmer sikten inte ska placeras inom sikttriangeln.

Bild som förklarar sikttriangel i korsningar.Bild som visar hur man säkerställer god sikt vid utfart.

Placering

Avståndet från en utfart till en korsning eller ett övergångsställe ska vara minst 10 meter. I industriområden med många stora leveranser kan det krävas större avstånd, ibland mer än 20 meter. Även vid en utfart från en parkering krävs minst 10 meter till närmaste korsning
Bild som förklarar avstånd från utfart till korsning eller övergångsställe.
Bild som förklarar avstånd från utfart till korsning eller övergångsställe.

Utformning

Lutningar på ramper ska byggas så att fordon på ett säkert och bekvämt sätt kan stanna innan de kör ut över gång- eller körytor. Lutningen får inte vara brantare än att den som kör kan ha full kontroll över fordonet.

Närmast portlinjen bör en ramp inte luta mer än 1:20 (5%) på en sträcka som motsvarar fordonets längd. Denna sträcka kallas för vilplan. För personbilar sätts längden på sträckan till minst 5 meter. Där det är aktuellt med större fordon sätts längden på sträckan till minst 10–12 meter.

In- och utfarter till garage får enbart vara i en fil om de rymmer mindre än 70 bilplatser. För att undvika att fordon blir stående på gatan kan det i vissa fall behövas en öppningsautomatik.

Framför eventuellt garage eller carport ska det finnas utrymme för parkering inom egen tomt. Utrymmet ska vara minst 6 meter eftersom fordon inte får sticka ut över gångbana eller körbana.

Bild som förklarar utformning in- och utfarter till garage samt ramper.

A) Körbana

B) Gångbana

C) Portlinje

D) Vilplan

Angöring och parkering

Parkering till fastigheter

Parkering till fastigheten ska ske på kvartersmark. Detta gäller all typ av parkering för boende, besökare och verksamma. Antalet parkeringsplatser, både för bil och cykel, som krävs vid nybyggnation regleras i ”Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad”. Parkeringarna ska placeras så att man kan undvika att backa över gång- och cykelbanor.

Parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna anordnas inom 25 meter från en tillgänglig entré, alternativt i ett parkeringsgarage om det är allmänt tillgängligt och det finns hiss.

Varutransporter

Lastning, lossning och övrig hantering av gods hanteras i första hand på kvartersmark. Av trafiksäkerhetsskäl är det inte tillåtet att backa över gång- och cykelbanor. Lastplatserna kan med fördel placeras och utformas så att de kan utnyttjas gemensamt av intilliggande verksamheter.

Avfallstransporter

Fastighetsägaren ska se till att det är enkelt att både lämna och hämta avfall vid fastigheten. Om det inte finns en godkänd väg i anslutning till avfallsutrymmet måste en sådan anläggas. Sopbilar får inte köra på cykel- och gångvägar och de ska undvika att backa. På gårdar i bostadsområden och i närheten av skolor, förskolor och områden där äldre och personer med funktionsnedsättningar ofta vistas får inte backvändning förekomma alls.

Mer information finns i broschyren ”Gör rum för miljön” på sidan "Bygg bra avfallsrum".

Räddningsvägar och uppställningsplatser

Räddningstjänstens tillgänglighet till en fastighet måste alltid beaktas i samband med detaljplaner och bygglov. Beroende på hur husen utformas och placeras finns det olika krav som behöver tillgodoses för att säkra denna. Till exempel finns det krav på utformning av räddningsvägar och uppställningsplatser som rör bland annat fri höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet så att räddningstjänstens större fordon kan ta sig fram.

Mer information finns i räddningstjänstens ”Råd och Anvisning 110” på deras webbplats.

Entréer

Anpassning av höjder

Höjdsättningen av kvartersmark ska anpassas till omkringliggande allmän platsmark. Om kvartersmark och allmän platsmark byggs ut samtidigt är samordningen mellan dessa viktig för att se till att höjderna anpassas till varandra.

Entréer i fasadlinjen

Utåtgående dörrar kan medföra olycksrisker för förbipasserande fotgängare. Dörrar som är placerade i fasadlinjen och som gränsar mot gångytor/allmän platsmark görs därför inåtgående alt som skjutdörrar. Soprumsdörrar som endast används vid tömning och reglade nödutrymningsdörrar kan vara utåtgående. Om vanliga dörrar av olika skäl, till exempel säkerhetsskäl, måste vara utåtgående dras entrén in så att ingen del av dörren slår ut över gångbanan/allmän platsmark.

Entréer ska placeras och utformas så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Dörr- och portöppningar utformas utan nivåskillnader.

Tillgänglighetsanpassning av entréer hanteras inom den egna fastigheten. Tänk på att en längre fastighet med två eller flera entréer kan behöva utrustas med ramper eller trappor om golvhöjden ska vara densamma i hela entréplanet. Höjdskillnader tas upp inom den egna fastigheten.

Trösklar, galler och liknande ska placeras innanför fasadlinjen.

Entréer vid lutande gator

När entréer utförs mot gångväg på allmän platsmark som lutar får inte gångvägen ändras för att lösa tillgängligheten till entrén. All tillgänglighetsanpassning ska ske inom den egna fastigheten och det kan innebära indragna entréer.

Vägledning för byggnation i anslutning till allmän platsmark i utskriftsvänligt format.