Anmäl krossning av berg, sten och betong

Här hittar du anmälningsblankett för krossning. Här finns också viktig information om vad anmälan ska innehålla.

Om du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas. Du behöver inte göra en anmälan om du ska krossa sten eller naturgrus utanför detaljplanelagt område eller i område som saknar områdesbestämmelser. Detta gäller om krossningen pågår under färre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Ska du krossa under mer än 30 dagar måste du anmäla.

Tänk på detta innan du anmäler

Innan du anmäler till miljöförvaltningen ska du göra en bedömning av om platsen är lämplig med tanke på buller, damning och påverkan på mark och vatten. Det betyder att du måste ha kunskap om hur omgivningen påverkas. Du behöver också ha kunskap om bästa möjliga teknik, som kan förebygga att din verksamhet ger negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.  

Miljöförvaltningen ställer krav på redovisning av ljudnivåer, åtgärder för damning, provtagning av avfall, energianvändning, information till omgivningen samt egenkontroll. 

Mer information om detta finns på sidan Regler för krossning av berg, sten och betong

  • Skicka in anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du hittar anmälningsblanketten längre ner på sidan.

Avgift för anmälan om krossning

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och ibland att besöka din verksamhet. Vi kan begära att du kompletterar din anmälan om den inte räcker för vår bedömning. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. 

Ibland behövs även anmälan till Arbetsmiljöverket

Du som använder eller flyttar en mobil anläggning som hanterar kvartshaltigt material ska även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Här hittar du Arbetsmiljöverkets blankett

Regler för arbetsmiljö hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2, Kvarts - stendamm i arbetsmiljön

Så här gör du anmälan till miljöförvaltningen

I anmälan ska du redovisa:

  • Vilka ljudnivåer som kan uppkomma vid bostäder, skolor, kontor eller vårdlokaler
  • Risk för andra störningar, såsom damning och påverkan på mark och vatten
  • Rutiner för den egenkontroll som ni gör för att följa upp verksamhetens påverkan på omgivningen 

Bifoga en karta

Bifoga en karta där du markerar:

  • Uppställningsplats för krossen
  • Närmaste bostäder, skolor och kontor
  • Verksamheter, dagvattenbrunnar, vattendrag, diken och annat som kan påverkas av verksamheten

Miljöförvaltningen granskar anmälan

När du skickat in din anmälan granskar miljöförvaltningen uppgifterna som du lämnat. Om anmälan inte är fullständig begär vi kompletteringar. När anmälan är komplett fattar vi beslut och återkommer med ett svar till dig inom 6 veckor.

Om din verksamhet ändras

Om du ändrar något i verksamheten jämfört med det som du har angett i anmälan, till exempel om krossningen inte är klar inom beslutad tid, måste du kontakta miljöförvaltningen.

Anmäl krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall 

Använd den här blanketten:

Anmälan om krossning av bergmaterial eller mekanisk bearbetning av avfall

Du behöver inte skriva under blanketten. Det räcker att fylla i den och e-posta den, utan underskrift. Du får en bekräftelse på att vi mottagit din e-post.

Skicka blanketten till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se