Skyltning

Du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller väsentligt ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden. Det finns vissa undantag som du kan läsa om på den här sidan.

Undantag från lovplikten

Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov. Undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Bygglovsplikt för skyltar

Skylt definieras i plan- och byggförordningen (PBF) som en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.

Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten:

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2 med vissa undantag,
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
  • en skylt inomhus,
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Undantagen från lovplikt gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller skylt på högst 1,0 m2 och orienteringstavla på högst 2,0 m2. Skyltar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området där kommunen i detaljplan inom områden med värdefull miljö kan utöka lovplikten.

Fasadändring

Du behöver bygglov för att få sätta upp markiser, jalusier och budskap med text på byggnaden. Bygglovet gäller skyltanordningen eller fasadförändringen, inte budskapet som sådant. Ändrar du storleken eller placeringen på skylten krävs bygglov. Om du däremot endast ändrar texten på en skylt som tidigare fått bygglov, behöver du inget nytt bygglov. Att måla textbudskap på fasad är bygglovspliktigt som skylt.

Skylt på mark

Skylt på mark kräver bygglov. Det gäller reklamflaggor på flaggstolpe eller reklamtavlor. Se Vad behövs i en skyltansökan? för mer information kring vilka handlingar som behövs i ansökan.

Skyltar

Bildskärmar och reklamtavlor som är analoga eller digitala kräver bygglov. De kan vara antingen fristående eller placerade på fasad. Se nedan för mer information kring vilka handlingar som behövs i ansökan.

 Rättspraxis* har visat att en skylt är en "monterad anordning". Det innebär att när du behöver bygglov för skylt, är det själva skyltprodukten som är bygglovspliktig.

*Rättspraxis är vad som anses gälla, beroende av hur domstolar eller myndigheter tidigare beslutat. 

Vad behövs i en skyltansökan?

Vi efterfrågar alltid underskrift/godkännande av fastighetsägaren, men enligt lag är det inget krav med ett godkännande från denne. Vi kan bevilja ett lov på en fastighet som sökanden sedan inte kan utnyttja på grund av att fastighetsägaren motsätter sig det hela. Den som skriver under blanketten som sökanden är också den som blir betalningsansvarig för lovet.

Ta del av vilka handlingar du behöver bifoga i en ansökan om bygglov för skylt under Checklistor för byggärenden.

Ansök om bygglov för skylt här

Affischering

Du kan få sätta upp affischer på kommunens anslagstavlor för en teater, musikgrupp, idrottsklubb, förening eller någon annan verksamhet. Du kan läsa mer om vad som gäller på sidan Affischering.

Skylt för vägvisning 

Beroende på var skylten ska placeras kan du behöva bygglov. Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning måste du dessutom få ett tillstånd från trafikkontoret. Läs mer på sidan Ansök om skylt för vägvisning.

Filer och dokument