Hantera dagvatten

När du söker bygglov för en ny byggnad eller en större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Dagvatten är det vatten som har regnat och snöat ner och som, via tak och väggar, ska tas om hand av mark och dagvattenbrunnar.

Redovisning vid ansökan av bygglov

Redovisningen ska du göra på en situationsplan (en ritning där man ser både tomten och huset). Du ska i första hand ta hand om dagvattnet på din tomt. I andra hand kan du fördröja det i magasin, och i tredje hand kan du avleda vattnet till ledning eller dike. Ledningar och diken kan vara kommunala eller skötas av en förening, till exempel en vägförening.

Så här hanterar du dagvattnet

Tillför du dagvatten när du bebygger, till exempel när du hårdgör yta som tidigare samlat upp rinnande ytvatten, ska du som fastighetsägare se till att vattnet tas omhand. 

Rinnande ytvatten får inte orsaka problem för dina grannar. Där det finns möjlighet ska du göra ett mindre dike runt din fastighet, för att förhindra att vatten rinner vidare över tomtgränsen. Har du uppfyllnader vid tomtgränsen ska du se till att ändrade eller ökade vattenflöden inte påverkar dina grannar. 

Om du leder dagvattnet till en kommunal anläggning, sätter förvaltningen kretslopp och vatten förutsättningarna för hur du ska hantera ditt dagvatten, läs mer om avlopp och vatten. Leder du dagvattnet ut i naturen är det miljöförvaltningen som sätter förutsättningarna. Avleder du dagvatten från parkeringsplatser och liknande, kan du behöva installera en oljeavskiljare innan du släpper ut vattnet till ledning eller dike.

Är du intresserad och vill veta mer om dagvattenhantering eller hur ansvaret är fördelat mellan enskilda fastighetsägare och kommunen kan du läsa Dagvattenhandboken som är en handbok för kommunal planering och förvaltning.

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?

Krav på rening av dagvatten

Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas. Läs mer på sidan​ Krav på rening av dagvatten.