Fylla ut mark

Återvinning av avfall för anläggningsändamål är branschtermen för att återanvända schaktmassor och återvinna icke farligt avfall. Återanvändning är positivt ur kretsloppssynpunkt och för att det minskar uttaget av naturresurser.

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med återvinningen.
  • Avfallet ska ersätta ett traditionellt anläggningsmaterial.
  • Arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.

Tillåtelse från markägaren

Om du inte äger marken behöver du fastighetsägarens tillstånd innan du fyller ut. Kontakta fastighetsägaren i god tid innan massor körs till platsen. Gäller det en kommunal arrendefastighet vänder du dig till fastighetskontoret på adressen fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se.

Marklov och dispens från strandskydd

Inom detaljplanelagt område kan du behöva marklov om utfyllnaden gör att marknivån höjs mer än en halv meter. Det gör du på sidan Ansök om bygglov och andra byggärenden

Du kan även behöva söka dispens från strandskydd om massorna ska användas strandnära (vanligen 100‐300 m från strandlinjen).

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken

Du kan behöva anmäla utfyllnadsarbetet till miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, beroende på avfallets och massornas egenskaper samt platsens skyddsvärde. Det är mängden avfall/massor och dess föroreningsinnehåll samt risk för grumling, damning, med mera, som bedöms. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om masshantering och prövning enligt miljöbalken.

Anmälan till kommunen, miljöförvaltningen, görs om risken för förorening är liten. Beskriv i anmälan vilket syfte utfyllnaden har (till exempel bullervall, parkering). Ange var materialet kommer ifrån och vilka eventuella föroreningshalter det innehåller och bifoga ritning. I checklista för anmälan kan du se vad som bör ingå. Skicka in anmälan till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

  • Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Miljöprövningsförordningen 35 § (2016:1188).

Tillstånd för mer omfattande markutfyllnader med större risk för omgivningspåverkan söker du hos länsstyrelsen, Prövning av miljöfarlig verksamhet

  • Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Miljöprövningsförordningen 34§ (2016:1188).

12:6 samråd ska hållas med länsstyrelsen, om det inte är risk för föroreningar, men åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Kontakta länsstyrelsen. 

Särskilda regler i Göta Älvs vattenskyddsområde

Om du ska fylla ut mark inom Göta Älvs vattenskyddsområde måste du söka tillstånd hos miljöförvaltningen.

Mer information om regler som gäller inom vattenskyddsområdet hittar du här: Regler för vattenskyddsområden

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för föroreningar i de massor som ska användas. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

  • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala stan, ett industriområde, vägområde eller bangård? 
  • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
  • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
  • Innehåller massorna asfaltbitar?

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljöförvaltningen eller miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning. Här kan du läsa mer om Asfalt och tjärasfalt.

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >300 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark och vatten.