Bygg- och rivavfall

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad? Då finns det en del du måste tänka på. Här får du bland annat svar på när du ska söka rivningslov, om du behöver göra en rivningsanmälan och vad en kontrollplan ska innehålla.

Ny lagstiftning

Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten nu sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Vad är farligt avfall?

Vissa material som innehåller skadliga ämnen blir farligt avfall vid rivning. Akuta risker kan då uppstå. Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Om sådana giftiga ämnen sprids ut i naturen, påverkar de omgivningen negativt under mycket lång tid. Det är därför viktigt att allt farligt avfall, även små mängder, samlas in och tas om hand på rätt sätt.

Exempel på farligt, miljö- och hälsostörande avfall:

 • Kvicksilver - kan finnas i vattenlås, lysrör, elektriska installationer.
 • PCB - kan förekomma i fogmassa, försegling av isolerfönster, kondensatorer.
 • Bly - förekommer i rörskarvar, takplåt, kablar, ackumulatorer.
 • Asbest - finns i isoleringar, plattor, mattor, ventilationstrummor.
 • CFC - förekommer i isolermaterial, vissa sorters cellplast, kylmedel.
 • Kadmium - finns i batterier, ackumulatorer.
 • Oljeavfall - finns i tankar, transformatorer, verkstäder, värmeanläggningar.
 • Kreosot, arsenik, tungmetaller - kan finnas i impregnerat virke; trallar, syllar och annat konstruktionsvirke.

Avfall ska lämnas till godkända avfallsanläggningar. I vissa fall krävs behörig sanerare och slutna transporter, till exempel vid hantering av asbest.

Transport och hantering av farligt avfall

Den som lämnar farligt avfall till transport måste kontrollera att både transportör och mottagare har de tillstånd som krävs för verksamheten. Ett transportdokument ska upprättas för varje transport.

När behöver du göra en rivningsanmälan?

Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Du behöver ingen rivningsanmälan för att riva komplementbyggnader, till exempel förråd eller carport. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan. Rivningsanmälan hittar du under Ansök om bygglov.

Då behöver du rivningslov

 1. När du ska riva en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. 
 2. När bestämmelserna för området kräver det. 

Då behöver du inte rivningslov

 1. När byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. 

Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område, kan du kontakta oss på arkiv@sbk.goteborg.se eller ringa till vår kundtjänst.

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked, där en kontrollplan är fastställd. Har du inget rivningslov, men har gjort en anmälan, får du riva hela eller den del av byggnaden som skulle ha fått byggas utan bygglov. 

Lovbeslut får tidigast påbörjas fyra veckor efter det att lovet kungjorts i Post- och Inrikes tidningar. Detta gäller även om startbeskedet meddelades samtidigt som lovbeslutet eller inom de fyra veckorna. Efter dessa fyra veckorna får lovbeslutet verkställas även om det inte vunnit laga kraft. Allt arbete som utförts innan lovet vunnit laga kraft sker på egen risk.

Vad innebär en kontrollplan? 

I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. När du ska ändra en byggnad behöver du också ha en kontrollplan, om materialet innehåller farligt avfall och om åtgärden är anmälningspliktig.

En kontrollplan ska innehålla 

 • vilka kontroller du ska göra
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som du ska göra till oss
 • vilka arbetsplatsbesök som vi ska göra och när dessa besök ska ske
 • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa tas om hand, och
 • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser möjliggöra
  • Materialåtervinning av hög kvalitet, och
  • Avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Boverket hittar du information om vad en kontrollplan ska innehålla gällande rivningsavfall, samt annat som är viktigt att tänka på kring rivning och avfallshantering. Sveriges byggindustrier har utformat Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning som kan vara ett verktyg i arbetet med kontrollplanen. Här finns bland annat listor, mallar och rekommendationer som kan vara till god hjälp. 

Utse en kontrollansvarig till ditt rivningsprojekt

Oavsett om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan eller inte, måste du utse en kontrollansvarig om rivningen ska följa en kontrollplan. Det är du som är byggherre som ska utse en certifierad kontrollansvarig. Den som är kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs, och vara med vid samråd och kontroller. I mindre rivningsprojekt, småhus och enklare byggnader, kräver vi inte någon kontrollansvarig, utan du kan själv ansvara för att rivningen följer kontrollplanen.

Innan du söker rivningslov

 • Anmäl vem som ska vara kontrollansvarig.
 • Bifoga en situationsplan i skala 1:400, där du markerar byggnaden du ska riva.
 • Vid behov ska du även bifoga en byggnadsritning. Om du bara ska riva en del av byggnaden, ska du i ritningen tydligt markera gränsen för rivningen.
 • Du som är byggherre ska se till att rivning av en byggnad följer både plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och miljölagstiftningen. 

Så här söker du rivningslov

I Göteborg söker du rivningslov på stadsbyggnadskontoret. Du får inte börja riva förrän du fått ett startbesked, där kontrollplanen är fastställd. Innan du river måste du göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material, samt hur du ska hantera dessa.

Så handlägger vi ditt rivningsärende

Din handläggare meddelar dig om du behöver ett lov eller om ärendet endast är anmälningspliktigt. I de flesta fall får du ett beslut inom tio veckor. Om ditt ärende behöver en grundläggande utredning, kan vi förlänga ärendet med ytterligare tio veckor. Om vi beviljar ditt rivningslov informerar vi dina grannar. Dina grannar har då tre veckor på sig att överklaga innan beslutet vinner laga kraft. Kom ihåg att du inte får börja riva innan du har fått ett startbesked av oss. 

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.