Buller från fläktar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att installationer på din fastighet inte stör dem som bor i området. Du kan förebygga problem genom att regelbundet se över fläktar och liknande installationer.

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer på tak, på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. De kan orsaka störande buller om de inte är tillräckligt ljuddämpade eller inte placerats med hänsyn till dem som bor i närheten.

Fastighetsägaren ska ha kunskap om ljudnivån från installationer

Fastighetsägaren har ansvar för att ha kunskap om ljudnivån från installationer inom fastigheten. Vilka ljudnivåer som gäller mot fasad till en fastighet finns beskrivet i Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. De riktvärden som gäller för buller i en bostad finns att läsa i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Miljöförvaltningen kan ställa krav

Miljöförvaltningen kan kräva att fastighetsägaren låter göra en bullerutredning om vi bedömer att det behövs. Visar utredningen att ljudnivån ligger över Naturvårdsverkets eller Folkhälsomyndighetens riktvärden kan du som är ansvarig för fastigheten eller installationerna tvingas göra åtgärder.

Mätmetod för buller på innergårdar

Det finns en mätmetod för buller på innergårdar som miljöförvaltningen har tagit fram i samarbete med Naturvårdsverket. Metoden är tänkt att användas för fastigheter som tillsammans bildar en sluten innergård. I metodbeskrivning framgår vad som ska mätas, arbetsgången och vilken kompetens som krävs för att göra ljudutredningar.

Mätmetod för buller på innergårdar