Buller från byggplatser

På en byggplats görs ofta arbeten som orsakar störande buller. Det är byggherrens ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser.

Riktvärden för byggbuller

Naturvårdsverkets riktvärden gäller för allt buller från en byggplats, även från mobila stenkrossar. Riktvärdena innebär bland annat lägre ljudnivåer under nätter och helger än vardagar. Det finns också olika riktvärden beroende på vilka verksamheter som finns i omgivningen – bostäder, skolor, vårdhem, kontorsarbetsplatser med mera. De riktvärden som anges i Naturvårdsverkets råd ska uppfyllas alla tider på dygnet.

Exempel på riktvärden som gäller vid fasad till bostäder angivet som ekvivalent ljud:

  • 60 decibel (dBA) dagtid
  • 50 decibel (dBA) kvällstid samt dagtid på helger
  • 45 decibel (dBA) kvällstid på helger

Exempel på riktvärden som gäller inomhus i bostäder:

  • 45 decibel (dBA) dagtid
  • 35 decibel (dBA) kvällstid samt dagtid på helger
  • 30 decibel (dBA) kvällstid på helger

Läs mer:

Naturvårdsverkets vägledning om buller från byggplatser

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

Hörselskadliga ljudnivåer

Vid byggplatser finns det risk för hörselskadligt buller vid olika arbetsmoment, till exempel pålning, kapning av marksten.

Miljöförvaltningen anser att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) bör tillämpas, justerat för de målgrupper som förekommer, eftersom Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser inte omfattar hörselskadligt buller.

  • För att skydda förbipasserande bör den maximala ljudnivåer utanför byggarbetsområdet inte överstiga 100 dB, vilket mäts som maximala A-vägda ljudtrycksnivån (LpAFMAX). Nivån är tänkt att skydda även de mest känsliga personerna från plötsliga och oförutsedda höga ljudnivåer.

Egenkontroll

Verksamhetsutövare som utför bullrande anläggningsarbeten och andra jämförbara åtgärder, måste fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Det är viktigt att kartlägga samtliga bullrande moment samt beräkna eller mäta vilka ljudnivåer som boende och andra i omgivningen utsätts för. Kartläggning av verksamhetens bullrande moment och behov av bullerdämpning ska göras tidigt i planeringen och finnas med vid upphandling av entreprenörer och de maskiner som är lämpliga att använda på just den platsen där arbetet ska ske.

Miljöförvaltningen kan ställa krav

Miljöförvaltningen är lokal tillsynsmyndighet över Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser.När miljöförvaltningen tar emot klagomål på störande buller är det viktigt att byggherren på ett trovärdigt och tydligt sätt kan redogöra för hur arbetet planeras och följs upp, för att klara Naturvårdsverkets riktvärden. Om miljöförvaltningen bedömer att det finns brister i egenkontrollen samt risk för olägenhet, kan krav på utredningar och åtgärder riktas mot byggherren.

För byggnationen av Västlänken är istället länsstyrelsen huvudsaklig ansvarig tillsynsmyndighet för buller och vibrationer. Kontakta länsstyrelsen.

Du kan behöva anpassa din verksamhet och arbetstiden

Om de skyddsåtgärder som krävs för att ligga under riktvärdena (gäller hela dygnet) inte är praktiskt och ekonomiskt rimliga, anser miljöförvaltningen att andra åtgärder är lämpliga. En vanlig åtgärd är att anpassa arbetstiden.

Anpassning av arbetstiden är inte en generell åtgärd som undantar byggherren från att göra de undersökningar och åtgärder som rimligen kan krävas. Om arbetstiden anpassas på grund av att Naturvårdsverkets riktvärden inte kan klaras, ska detta ske efter samråd med miljöförvaltningen med en grundlig redogörelse för verksamheten.

Ytterligare försiktighetsåtgärder kan behövas. Det kan till exempel handla om att erbjuda en alternativ vistelseplats som ger möjlighet till sömn och vila om riktvärden överskrids under längre tid än en vecka.

Fråga polisen om sprängningsarbeten

Har du frågor som rör sprängningsarbeten ska du kontakta Polisen som är tillsynsmyndighet, telefon 114 14.