Bullerbidrag

Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag från stadsmiljöförvaltningen för att minska störningar från buller från trafiken. Bidraget gäller fönsteråtgärder och ljudreducerande ventilationsgenomföringar och bullerskärmar.

Ansök om bullerbidrag

Vem får bidrag?

Bidrag för fönster- och ventilationsåtgärder

För att vara berättigad bidrag ska ekvivalent (dygnsmedel) ljudnivå uppgå till minst 63dBA  vid fasad och minst 35dBA inomhus. Bidrag kan också ges om den maximala ljudnivån uppgår till minst 80 dBA vid fasad och minst 50dBA inomhus. Vid fönsteråtgärder görs alltid kontrollmätning.

Bidrag för bygge av bullerskärm i egen regi

För att vara berättigad bidrag ska ekvivalenta (dygnsmedel) ljudnivån, inklusive fasadreflektion, vid uteplats uppgå till minst 63 dBA. Bidrag kan också ges om den maximala ljudnivån uppgår till minst 80 dBA vid fasad. Beräkningar ligger till grund för beslut om bidrag.

Här kan du ta reda på ljudnivån i ditt område

Miljöförvaltningens karta kan du se beräknade ljudnivåer vid din fastighet. Den kan ge dig en föraning om du har rätt till bidrag eller inte.

Öppna kartan och tryck på förstoringsglaset () uppe till vänster för att söka fram din adress. Klicka sedan på lagersymbolen () uppe till höger och kryssa i "Trafikbuller beräknat på 2018 års trafikdata". Klicka sedan på i-symbolen () till vänster på kartan och klicka därefter i färgfält på kartan för att få fram inom vilket spann ljudnivåerna ligger.

Hur stort är bidraget?

Bidragen delas ut i mån av medel.

Fönsterbyte

För fönsterbyte är bidraget 1 500 kr per kvadratmeter enligt karmyttermått.

Bullerskärm

För bullerskärm är bidraget 600 kr per kvadratmeter.

Ventilation

För byte av ventilationsdon är bidraget 500 kr per rum.

Vill du veta mer?

Läs mer i plan- och bygglagen.

Så här gör du för att ansöka

Kontakta stadsmiljöförvaltningen via e-post stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se. Beskriv din situation och tala om vad du söker bidrag för.

Observera att detta bidrag gäller då bullret härstammar från lokala, kommunala gator. Om bullret istället kommer från större leder eller motorvägar, till exempel E6 eller väg 155, är det Trafikverkets ansvar. Kontakta då Trafikverket