Buller

I en storstad som Göteborg finns många slags ljud och olika ljudkällor – industrier, byggarbetsplatser, evenemang av olika slag och inte minst trafiken. Du som driver en yrkesmässig verksamhet som till exempel en restaurang eller är fastighetsägare till ett flerfamiljshus, är ansvarig för att inte utsätta människor för störningar som kan vara skadliga för deras hälsa.

Bullerbidrag

Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag från stadsmiljöförvaltningen för att minska störningar från buller från trafiken. Bidraget gäller fönsteråtgärder och ljudreducerande ventilationsgenomföringar och bullerskärmar.

Buller från byggplatser

På en byggplats görs ofta arbeten som orsakar störande buller. Det är byggherrens ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser.

Buller från restauranger

Planerar du att öppna en restaurang med alkoholservering efter klockan 23.00 i ett flerbostadshus? Då behöver du först göra en ljudisoleringsmätning.

Hörselskadligt buller vid evenemang

Ljudnivån kan vara hög på konserter och diskotek, ibland så hög att risk för hörselskador kan uppstå. Det är du som är arrangör som har ansvaret för att ljudnivån är acceptabel. Miljöförvaltningen gör stickprovskontroller på såväl evenemang som diskotek för att säkerställa en god ljudmiljö för publiken.

Buller från fläktar

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att installationer på din fastighet inte stör dem som bor i området. Du kan förebygga problem genom att regelbundet se över fläktar och liknande installationer.