Frågor och svar för dig som vill bli hemtjänstutförare

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst.

Frågor och svar

 • Vad innebär lagen om valfrihetssystem, LOV?

  Lagen om valfrihetssystem är en lag som kan användas för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. 

   Lag (2008:962) om valfrihetssystem

  Förfrågningsunderlaget annonseras löpande, det innebär att det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan. Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.

 • Vilka krav ställs på privata utförare av hemtjänst?

  En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. Kraven på dig som privat utförare finns i ett förfrågningsunderlag som politikerna i kommunfullmäktige fattar beslut om. Samtliga privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända att utföra hemtjänst.

  Förfrågningsunderlaget annonseras löpande på Valfrihetswebben och på goteborg.se.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst


 • Vilka krav ställs på Göteborgs Stads hemtjänst?

  Kraven är detsamma för Göteborgs Stads hemtjänst som för de privata utförarna. 

 • Vilket är ickevalsalternativet för hemtjänst?

  Den som inte kan eller vill välja utförare ska enligt lagen om valfrihet få insatsen utförd av det så kallade ickevalsalternativet. Politikerna i kommunfullmäktige har fattat beslut om att Göteborgs Stads hemtjänst är ickevalsalternativ.

 • Vilka krav ställs på chefens formella kompetens och erfarenhet?

  Den som är omsorgspersonalens närmaste arbetsledare kallas verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig ska leda och organisera både det dagliga och det långsiktiga arbetet så att uppdraget utförs utifrån de krav som ställs.

  Formell kompetens

  Den som ska ansvara för den dagliga driften ska ha socionomexamen, högskolans sociala omsorgsutbildning eller likvärdig högskoleutbildning. För att utbildning ska betraktas som likvärdig ska den, utöver högskoleutbildning med vård, omsorg eller beteendevetenskaplig inriktning, innehålla minst 15 högskolepoäng inom social juridik eller social omsorg.

  Erfarenhet

  Den som ska ansvara för den dagliga driften ska ha minst 24 månaders chefserfarenhet inom äldreomsorg och/eller funktionshinderverksamhet. Erfarenheten ska omfattat minst 75 procent av en heltid och ska inte ligga längre tillbaka i tid än sju år.

  Kraven på formell kompetens och erfarenhet kan vara lägre om utföraren kan påvisa att den har en ändamålsenlig organisation för att säkerställa kraven. Det är Göteborgs Stad som gör bedömningen om kompetens och erfarenhet inom organisationen är tillräcklig för att ansökan ska godkännas.

  Det finns två alternativ att uppfylla kraven på formell kompetens och erfarenhet.

  1. Den person som ansvarar för den dagliga driften uppfyller kravet på formell kompetens och kravet på erfarenhet.
  2. Den person som ansvarar för den dagliga driften uppfyller inte kraven på formell kompetens och erfarenhet. Utföraren behöver då se till att det finns en ändamålsenlig organisation för att ge stöd till den som ansvarar för den dagliga driften. Att ha en ändamålsenlig organisation innebär att det i utförarens organisation finns person/personer exempelvis kollega eller chef med den formella kompetensen och erfarenheten som krävs och som kan avsätta tid för att ge stöd till den som är ansvarig för den dagliga driften.
  Läs mer i förfrågningsunderlaget avsnitt 3.5
 • Vilka insatser ingår i valfrihetssystemet?

  Det valfrihetssystem som nu införs i Göteborg Stad omfattar utförandet av hemtjänst alla dagar 06-00 -23.30. Den som har hemtjänst samt beslut om ledsagning eller avlösning enligt socialtjänstlagen har möjlighet att välja samma utförare för dessa insatser. Detsamma gäller de som har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs på delegation eller ordination från legitimerad personal.

  Åtgärder av trygghetslarm och trygghetskamera samt nattinsatser ingår inte i valfrihetssystemet. Dessa insatser utförs av Göteborgs Stad för samtliga brukare.

   

 • När kan jag ansöka om att bli privat utförare av hemtjänst?

  Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär löpande annonsering, det innebär att det inte finns ett sista ansökningsdatum. Du kan närsomhelst ansöka om att bli utförare. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som har hemtjänst. Möjlighet att bli valbar finns löpande vid fyra tillfällen under året.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst
 • Hur ansöker jag?

  Ansökan ska lämnas in elektroniskt via TendSign, som är Göteborgs Stads system för upphandling.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst
 • Kan jag välja att utföra hemtjänst i en del av Göteborg?

  Du kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera av de 35 geografiska områden som staden delats in i. Områdena hittar du i Bilaga 2 på sidan Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst
 • Hur långa är kontrakten?

  Kontrakten gäller tillsvidare. Om du som utförare inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Göteborgs Stad under 12 månader upphör kontraktet automatiskt att gälla.

 • Hur lång är handläggningstiden?

  Handläggningstiden är sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i utbildningar med mera för att bli valbara för dem som har hemtjänst.

  Ansök om att bli utförare av hemtjänst
 • När kan jag börja utföra hemtjänst?

  Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i bland annat utbildningar för att bli valbara för dem som får hemtjänst. Möjlighet att bli valbar finns vid fyra tillfällen under året .

 • Varför ska vi använda Iphone?

  Göteborgs Stad har bedömt att iOS (Iphone och Ipad) är den bästa lösningen. Iphone är en säker produkt som uppfyller stadens krav på inloggning med SITHS-kort. Beslutet att använda Iphone/Ipad togs i samband med att den mobila tjänsten började byggas upp 2015.

 • Var kan jag få mer information?

  I förfrågningsunderlaget kan du läsa de krav som ställs på dig som utförare av hemtjänst.
  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

  Du som är intresserad av att bli utförare av hemtjänst är välkommen på informationsmöte. Enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret bjuder regelbundet in till informationsmöten. Informationsmötet ger dig bland annat möjlighet att förbereda dig inför ansökan, få inblick i vilka krav som ställs och möjlighet att ställa frågor.
  Datum för informationsmöten och möjlighet att anmäla dig hittar du här.
  Informationsmöten för privata utförare

 • Vilka är de politiska målen för hemtjänst?

  Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat om två målsättningar som gäller inom hemtjänsten.

  • Brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka
  • Medarbetarna i hemtjänsten ska uppleva yrket som attraktivt

  För att nå målen ska samtliga utförare arbeta för ökat självbestämmande och inflytande utifrån den enskildes rambeslut samt leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget gällande arbetsvillkor, kompetens, it-stöd, välfärdsteknik med mera.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst
 • Från och med 1 januari 2019 krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva hemtjänst.

  IVO-tillstånd ska bifogas med ansökan. Ansökan godkänns inte utan IVO-tillstånd.
 • Måste enheten vara bemannad mellan 06.00-23.30? Om sista insatsen utförs 22.00 till exempel?

  Om utförares sista insats utförs 22.00 behöver utföraren inte ha bemanning till och med 23.30. Däremot ska utföraren vara beredd på att kunna ta emot uppdrag som kan behöva genomföras under tidsintervallet 06.00 till 23.30 senast 24 timmar efter det att handläggare skickat uppdraget (om det behövs för att tillgodose den enskildes behov).

 • Är större utskick till samtliga hushåll i ett geografiskt område i marknadsföringssyfte godkänt? Är större utskick till en viss åldersgrupp godkänt?

  Det är tillåtet att rikta sig till samtliga hushåll eller till samtliga hushåll i en viss åldersgrupp i ett geografiskt område i marknadsföringssyfte. Vad som inte är tillåtet är direktriktad marknadsföring till enskilda brukare, exempelvis genom oanmälda hembesök, besök på sjukhus, telefonsamtal, post, sms eller e-post.
 • Utföraren ska utföra hemtjänst måndag till söndag 06.00 till 23.30. Hur har Göteborgs Stad resonerat vid val av sluttid 23.30? I jämförelse med många kommuner är det en sen sluttid.

  Stadens resonemang är att det ur ett brukar- och kontinuitetsperspektiv är bäst att den utförare den enskilde valt ska finnas för alla de behov som ska tillgodoses dag och kväll. Göteborgs Stad har erfarenhet av att brukare vill lägga sig allt senare. Det som ska utföras av nattpatrullerna ska till den största delen enbart avse nattinsatser, inte läggningar med mera. Nattinsatser ska vara insatser som behövs efter sänggåendet.

 • Vilka leverantörer har utförare valt för matleverans till brukare?

  Det har visat sig vara svårt för privata utförare att sluta avtal med matleverantörer som kan uppfylla krav enligt Göteborgs Stads måltidsprogram. Av denna anledning har privata utförare getts möjlighet att vara beställare av matleverans av färdiglagade matportioner via stadens leverantör, Sodexo.

  Sodexo levererar färdiglagad mat till brukarna. Privata utförare är enbart administrativ beställare av matleverans för de brukare som valt utföraren för sin hemtjänst, det vill säga omfattas inte av stadens avtal, är inte avtalspart. Det är Göteborgs Stad som ersätter Sodexo (staden faktureras av Sodexo). Det är också staden som tar in brukarens avgift för matleverans/portion.

 • Vilken tillgång till utbildningar finns det från Göteborgs Stad? Finns det fasta utbildningsdatum? Finns support?

  Utbildning inför delegering sker i tre steg: Webb-utbildning cirka 3,5 timme (görs på egen hand), halvdagsutbildning i läkemedelshantering och delegering och handledning i möte med legitimerad personal, det vill säga i tidsåtgång totalt cirka 1 dag. Det finns fastställda utbildningsdatum för halvdagsutbildning i de olika stadsdelarna. Utbildningskonceptet är gemensamt i alla stadsdelar.

  IT-kontaktperson hos utförare får en heldagsutbildning i stadens verksamhetsstöd (Treserva och Phoniro) och ska därefter utbilda medarbetare hos utföraren, tilldela behörigheter med mera. Större utförare kan få utbilda 3 till 4 IT-kontaktpersoner.

  IT-kontaktpersoner får support via Intraservice. Supportens öppettider är vardagar 07.00-19.00 och för akuta ärenden vardagar 19.00–22.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar 09.00-15.00.


   

 • Vad innebär försening till brukare i minuter? I förfrågningsunderlaget står det att man alltid ska kontakta brukare vid försening.

  Det finns ingen fastställd tid för vad som är försening. I Göteborgs Stads värdighetsgarantier framgår: Vi garanterar att vi tar kontakt med dig så fort vi vet om vi inte kan komma inom överenskommen tid. Vad som är överenskommen tid ska beskrivas i den enskildes genomförandeplan.

 • Vad innebär att vi ska informera brukare om att ny medarbetare kommer på besök?

  Med ny medarbetare avses för den enskilde ny medarbetare, det vill säga en medarbetare som den enskilde inte träffat förut.

 • Hur får brukarna information om mig som utförare?

  Biståndshandläggare/socialsekreterare ger information till enskilda och kan vägleda i valet av utförare. Även Göteborgs Stads Kontaktcenter kommer att kunna ge information. För att kunna jämföra olika utförare finns en jämförelsetjänst på goteborg.se. Länk till Jämför service

  Här kan du läsa den information som går ut till brukare av hemtjänst:
  Att välja utförare av hemtjänst


 • Vilken ersättning gäller från och med 1 april 2022?

  Från och med 1 april 2022 utgår ersättning för utförd brukartid och med 540 kronor inklusive momskompensation med 7 kronor per timma för privata utförare i valfrihetssystemet för hemtjänst enligt LOV i Göteborgs Stad.