Kvalitetsledningssystem för privata utförare

Du som utförare ska systematiskt och fortlöpande arbeta med att kvaliteten i din verksamhet utvecklas och säkras. Som stöd ska du ha ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Här hittar du länk till föreskriften.

Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Den som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Du som utförare ska ha ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2011:9.

Du kan läsa mer och ta del av stödmaterial till exempel en checklista på Socialstyrelsen