Hälso- och sjukvård

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med kommunal hemsjukvård. Bland annat finns riktlinjer för läkemedelsutbildning inför delegering och rutiner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnasters samverkan med privata utförare.

Ordination och delegering

Avsnittet innehåller riktlinjer för när stöd- och omsorgspersonal utför hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Delegering inom hälso- och sjukvård

Ordination inom hälso- och sjukvård

Vägledning vid beställning av hälso-och sjukvårdsåtgärder

Kontakt med legitimerad personal

Riktlinjer som ger exempel på situationer när det är viktigt att stöd- och omsorgspersonal kontaktar arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska.

Kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Hjälpmedel

Här finns lista på var hjälpmedel kan återlämnas när de inte längre används. Avsnittet innehåller underlag för användning av personlift och tippbräda.

Lyft

Tippbräda

Återlämningsställen för personligt förskrivna hjälpmedel

Medföljande personal vid sjukhusvistelse

Här återfinns riktlinjer för när omsorgspersonal följer med någon till sjukhus och när sjukhuset tar över hela ansvaret. Skrivelsen gäller även för privata aktörer inom assistansverksamhet, särskilt boende och ordinärt boende.

Antagen överenskommelse för medföljande personal vid sjukhusvistelse

Kommun och sjukvård - Samverkan i göteborgsområdet

Egenvård

Egenvård är vård som någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Här hittar du samverkansrutin för egenvård samt blankett och annat stödmaterial för egenvård.

Riktlinje gällande egenvård

Samverkan och informationsöverföring

Här finns regler för samverkan, för teamsamverkan och för samverkan i verksamhetsfrågor mellan kommunens hälso- och sjukvård och hemtjänst. Här beskrivs hur en person kan bli aktuell för hemsjukvård

Vårdbegäran

Samverkan

SIP - Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg

Informationsöverföring

Informationsöverföring mellan socialtjänst och hemsjukvård

Samverkan i verksamhetsfrågor mellan kommunens hälso- och sjukvård och utförare av vård och omsorgsinsatser

Teamsamverkan för tvärprofessionell samordning

Läkemedel

Riktlinje för läkemedelshantering beskriver utförarens skyldigheter samt innehåller anvisningar om utbildning inför läkemedelsdelegering. Utförare ansvarar för att webbutbildning genomförs som det första steget.

Riktlinje för läkemedelshantering

Utbildning i läkemedelshantering

Läkemedelsnära produkter

Tandvårdsstöd

Genom att så tidigt som möjligt bli medveten om risker för försämrad munhälsa, kan man ofta enkelt förebygga att skador uppstår. Här finns en länk riktlinjen avseende tand­vårdsstödet och kontaktväg.

Riktlinje gällande tandvårdsstöd

Vårdhygien

Dessa riktlinjer vänder sig till all stöd- och omsorgspersonal. Här finns aktuella länkar inom området.

Privata utförare kan vända sig till regionens vårdhygieniska verksamhet, hygiensjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset för t.ex. rådgivning och information (se bifogade direktiv)

Riktlinjer vårdhygien

Direktiv för vårdhygienisk verksamhet i Västra Götalandsregionen

Regionalt direktiv angående vårdhygienisk verksamhet i Västra Götalandsregionen


Vård och behandling

För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg

Värmebölja

Den nationella vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
Via nedanstående länk hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Vårdhandbok

Sammanställning, beställning av hälso- och sjukvård, mallar (avser hemtjänst)

Sammanställning av ordinerade och delegerade beställda hälso- och sjukvårdsåtgärder