Förfrågningsunderlag hemtjänst

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Ansökan om att bli utförare ska lämnas elektroniskt via TendSign. För att kunna lämna ansökan krävs att behörig person för utföraren registrerar ett användarkonto på tendsign.com

Från 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillstånd ska bifogas ansökan. Mer information finns på IVO:s webbsida.

Förfrågningsunderlag hemtjänst från 2020-02-01

Detta förfrågningsunderlag innehåller krav som gäller för utförare av hemtjänst från och med 2020-02-01.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2020 även fattat beslut om att grundersättningen från och med 1 april 2020 utgår för utförd brukartid och fastställs till 486 kronor per timma inklusive momskompensation med 7 kronor per timma för privata utförare i valfrihetssystemet för hemtjänst enligt LOV i Göteborgs Stad.

Förfrågningsunderlag hemtjänst från 2020-02-01

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget från 2020-02-01

Bilaga 1. Rambeslut

Bilaga 2. Anmälan geografiska områden

Bilaga 3. Referenstagning

Bilaga 4. Förteckning över godkända omvårdnadsutbildningar

Bilaga 5. IT-stöd och appar

Bilaga 6. Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete

Bilaga 7. Utdrag ur HÖK och AB

Bilaga 8. Värdighetsgarantier

Bilaga 9. Välfärdsteknik

Bilaga 10. Avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Hitta adress och LOV-område

Du som utförare kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera geografiska områden.

Göteborgs Stad är indelat i 35 så kallade LOV-områden.

Under kontraktstiden kan du som valt att begränsa ditt geografiska område förändra (utöka eller minska) området maximalt fyra gånger per år.

Här hittar du vilken gatuadress som tillhör vilket LOV-område.

Adresser per LOV-område

Ändamålsenlig organisation

Anmälan ändamålsenlig organisation (Word-format)