Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Riktlinjer och rutiner för utförare av hemtjänst

Här hittar du riktlinjer, vägledningar och rutiner som berör stöd och hjälp i hemmet för dig som utförare när du utför hemtjänst. Vissa av dessa är för din kännedom och andra är till exempel rutiner som du ska följa.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med kommunal hemsjukvård. Bland annat finns riktlinjer för läkemedelsutbildning inför delegering.

Kvalitetsledningssystem

Du som utförare ska systematiskt och fortlöpande arbeta med att kvaliteten i din verksamhet utvecklas och säkras. Som stöd ska du ha ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Här hittar du länk till föreskriften.

Miljö och resor

Du som utförare ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Ett sätt att arbeta med frågan är miljödiplomering. Du ska också följa Göteborgs Stads som en del i ditt miljöarbete. Här finns länkar till miljödiplomering.

Dokumentation för utförare av hemtjänst

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler som gäller för IT-användare i Göteborgs Stad.

Statistik

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling. Här finns även statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område.