Förfrågningsunderlag och regler för utförare hemtjänst

Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller de krav som utförare av hemtjänst ska uppfylla.

Här hittar du riktlinjer, vägledningar och rutiner som berör stöd och hjälp i hemmet för dig som utförare när du utför hemtjänst. Vissa av dessa är för din kännedom och andra är till exempel rutiner som du ska följa.

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med kommunal hemsjukvård. Bland annat finns riktlinjer för läkemedelsutbildning inför delegering och rutiner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnasters samverkan med privata utförare.

Du som utförare ska systematiskt och fortlöpande arbeta med att kvaliteten i din verksamhet utvecklas och säkras. Som stöd ska du ha ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift. Här hittar du länk till föreskriften.

Du som utförare ska bedriva ett systematiskt miljöarbete inom ramen av ett miljöledningssystem. Ett sätt att arbeta med frågan är miljödiplomering. Du ska också följa Göteborgs Stads resepolicy som en del i ditt miljöarbete. Här finns länkar till miljödiplomering och resepolicyn.

Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler som gäller för IT-användare i Göteborgs Stad.

På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling fram till år 2020. Här finns även statistik över antal brukare och hemtjänsttimmar per geografiskt område.

Valfrihetswebben är den nationella webbplatsen för annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Här hittar du även det förfrågningsunderlag med de krav som ställs på den som vill ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Göteborgs Stad.