Frågor och svar för dig som vill bli utförare av daglig verksamhet enligt LSS

Här har vi samlat frågor och svar till dig som är intresserad av att bli utförare av daglig verksamhet.

Frågor och svar

 • Vad innebär daglig verksamhet?

  Sysselsättning som kan innehålla aktiviteter med habiliterande inriktning till mer produktionsinriktade uppgifter för personer som är i yrkesverksam ålder (18-68år) som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt 9 §10 LSS och har ett myndighetsbeslut har rätt till daglig verksamhet.

 • Vad är ersättningsmodell?

  Ersättningen utgår utifrån sju behovsnivåer och tre deltagarnivåer. Utföraren ska inom den totalt beställda tiden för samtliga brukare disponera personalresurserna så att de enskildas behov tillgodoses enligt uppdrag. I ersättningen ingår samtliga kostnader för tjänstens utförande, vilket inkluderar till exempel verksamhetslokal, personal och habiliteringsersättning. Utföraren ersätts för avtalad tid som utgår från det antalet dagar som framgår av uppdraget från myndighet och i form av månadsersättning 12 månader per år.

  Förfrågningsunderlag och regler för utförare daglig verksamhet
 • Hur ansöker jag?

  Mer information kommer om hur du kan ansöka om att bli utförare hittar du här.  Ansök om att bli utförare av daglig verksamhet
 • Vilka krav ställs på Göteborgs Stads dagliga verksamheter?

  Kraven är detsamma för Göteborgs Stads dagliga verksamheter som för de privata utförarna.

 • Vilka krav ställs på privata utförare av daglig verksamhet?

  En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. Kraven på dig som privat utförare formuleras i  förfrågningsunderlaget.

  Privata utförare ska ha giltigt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva daglig verksamhet enligt LSS, vilket bifogas vid ansökan. För uppgift om IVO:s handläggningstid se deras hemsida.​ 

  Utföraren ska vid ansökan ha ett fullständigt ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. I samband med handläggning av ansökan kommer Göteborgs Stad att kalla utföraren till ett obligatoriskt möte då utföraren ska redovisa ett fullständigt ledningssystem.

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • När får jag som privat utförare veta vilka brukare som valt oss?

  Som godkänd utförare använder du IT stödet Treserva. I Treserva kan du ta emot och läsa individuella uppdrag om daglig verksamhet för enskilda som valt dig till utförare.

  Inom valfrihetssystemet gäller följande: Som utförare ska du påbörja nya uppdrag senast fyra veckor efter det att du mottagit uppdraget om det krävs för att tillgodose den enskildes behov. Utföraren ansvarar för kö och är skyldig att meddela den enskildes socialsekreterare när det blir ledig plats. Kötid är avgörande vid erbjudande av plats.

 • Vad kostar IT-utbildningen och licenser?

  Enligt Intraservice 2018-11-16 är kursavgifter för IT-utbildningen 1875 kr / deltagare, samt licenskostnader 181,25 kr per månad för användare av staden konto.
 • Vad innebär lagen om valfrihetssystem, LOV?

  Lagen om valfrihetssystem är en lag som kan användas för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.

 • Vilket är ickevalsalternativet för daglig verksamhet?

  Det är frivilligt att välja. Görs inget val erbjuds den verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och som har en lämplig inriktning för den enskildes behov. Socialsekreteraren har rätt att lämna uppdrag till den verksamhet som bedöms vara passande för den enskilde.

 • Enligt IT-bilagan krävs att privata utförare använder Göteborgs Stads IT-system Treserva

  IT-system som tillhandahålls av Göteborgs Stad ska användas av privata utförare.

  Privata utföraren ska använda Göteborgs Stad IT-system Treserva för att dokumentera, rapportera och kommunicera enligt de riktlinjer som upprättas. 

  Läs mer här

 • När kan jag ansöka om att bli privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS?

  Kommunfullmäktige har beslutat gällande förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav som Göteborgs Stad ställer på utförare av daglig verksamhet. 

  Förfrågningsunderlaget annonseras löpande på Valfrihetswebben samt på goteborg.se. Du kan när som helst ansöka om att bli utförare. Datum för när det finns möjlighet att bli valbar finns här.

  Valfrihetswebben
 • Hur lång är handläggningstiden?

  Handläggningstiden är cirka sex veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Under semesterperioden juni-augusti kan handläggningstiden vara upp till tio veckor. Utförare som blivit godkända och skrivit kontrakt ska delta i utbildningar med mera för att bli valbara för dem som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

  Tänk på att du måste ha ett giltigt tillstånd från IVO innan du lämnar din ansökan.

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Hur långa är kontrakten?

  Kontrakten gäller tillsvidare. Om du som utförare inte fått några uppdrag och därmed inte bedrivit någon verksamhet åt Göteborgs Stad under 12 månader upphör kontraktet automatiskt att gälla.