Elavfall

Elavfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter, eller enkelt utryckt: produkter som ska slängas som behöver sladd eller batteri för att fungera. Elavfall ska du sortera ut och hålla avskilt från annat avfall. Elavfall innehåller farliga komponenter och räknas därför som farligt avfall. Företag kan inte lämna elavfall på återvinningcentralerna.

Exempel på elavfall

Exempel på elavfall är kasserade datorer, elektroniska kassaapparater, mobiltelefoner, kylar, spisar, ugnar, maskiner, verktyg, armaturer, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, nödutgångsskyltar, brandvarnare och rökdetektorer. Elavfall räknas som farligt avfall.

Förbehandling av elavfall

Allt elavfall ska genomgå förbehandling hos certifierad förbehandlare före fragmentering (skrotning), förbränning eller deponering. Vid förbehandlingen avlägsnas alla farliga komponenter. Exempel på farliga komponenter är sådana som innehåller ämnen som PCB och kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, radioaktiva isotoper och freoner. En del elektriska och elektroniska produkter går under producentansvaret och dessa kan du lämna in utan kostnad via producenternas insamlingssystem. Du hittar mer information om producentansvar för elavfall på El-kretsens webbplats.

Elavfall som inte omfattas av producentansvaret ska du lämna till återvinningsföretag eller certifierad förbehandlare. Kontrollera att den transportör du väljer har tillstånd från länsstyrelsen att köra elavfall. Små mängder elavfall får du köra själv, efter att ha gjort en anmälan till länsstyrelsen.

Du kan kontakta El-kretsen för att få hjälp med hur du bäst gör dig av med ditt företags elavfall.