Brännbart avfall

Brännbart avfall blir till el och värme. Därför är det viktigt att du sorterar ut det brännbara avfallet från det obrännbara. På så sätt får vi en bättre hushållning med våra resurser, och avfallet blir renare och lättare att förbränna.

Vad är brännbart avfall?

Exempel på brännbart avfall från verksamheter är trä, kasserade trämöbler och plastmöbler. Observera att det du sorterar ut som brännbart avfall inte får innehålla hushållsavfall. Om du har blandat hushållsavfall med annat brännbart avfall, ska allt det brännbara klassas som hushållsavfall och måste hämtas genom Kretslopp och vattens försorg.

Här kan du lämna brännbart avfall

Små mängder brännbart avfall, upp till 150 kilo, kan du mot en avgift lämna sorterat på kommunens återvinningscentraler. Här kan du hitta återvinningscentral.

Större mängder brännbart avfall kan du mot en avgift lämna på privata entreprenörers sorteringsanläggningar. Du får själv köra brännbart avfall som inte är hushållsavfall.